لیست مشاغل مورد نیاز کبک 2017

مهاجرت به کبک یکی از روشهای مهاجرت به کانادا می باشد که طرفداران زیادی دارد.در سال 2016 سامانه آنلاین ثبت درخواست برای کبک به نام Mon Projetراه اندازی شد  که انتظار میرود در سال 2017 ایرادات سامانه برطرف شده و ثبت درخواست راحت تر انجام شود.برای کسب امتیاز لازم برای مهاجرت به کبک از روش نیروی متخصص یا Skilled Workerباید بتوانید امتیاز لازم بدست آورید.حداقل امتیاز قبولی برای افراد مجرد 49 و برای متاهلین 45 امتیاز است.امتیازی از طریق شغل یا رشته تحصیلی می توانید کسب کنید حداکثر 16 امتیاز است.رشته های 16 امتیازی بیشترین شانس را برای قبولی دارند.رشته های با امتیاز کمتر (6 و زیر 6) حتما نیاز به مدرک فرانسه نیز دارند تا شانس قبولی وجود داشته باشد.

لیست مشاغل مور نیاز کبک 2017

رشته تحصیلی

امتیاز

متقاضی اصلی

امتیاز همسر

UNIVERSITY LEVEL

Foreign degrees

مهندسی کامپیوتر
(لیسانس)

16

4

(Computer Engineering (Bach

علوم کامپیوتر
(لیسانس)

16

4

(Computer Science (Bach

ژنتیک

(فوق لیسانس)

16

4

(Genetics (Master's degree

تکنولوژی پزشکی هسته ای

(مدرک فنی DCS)

16

4

(Nuclear Medicine Technology (DCS

تکنولوژی تولیدات دارویی

(مدرک فنی DCS)

16

4

(Pharmaceutical Production Technology (DCS

تکنولوژی پرتو درمانی

(مدرک فنی DCS)

16

4

(Radiation Oncology Technology (DCS

طراحی ارتوزهای بینایی (طراحی عینک و لنز طبی)

(مدرک فنی DCS)

16

4

(Visual Orthosis Techniques (DCS

حسابداری و علوم حساب داری (لیسانس)

12

3

(Accounting and Accounting Science (Bach

مهندسی هوا و فضا و مهندسی های مرتبط(لیسانس)

12

3

(Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering (Bach

بانکداری و عملیات های مالی(لیسانس)

12

3

(Banking and Financial Operations (Bach

مهندسی بیولوژیک و مهندسی

پزشکی زیستی

(لیسانس)

12

3

(Biological and Biomedical Engineering (Bach

بیوفیزیک

(لیسانس)

12

3

(Biophysics (Bach

مهندسی عمران، مهندسی ساخت و مهندسی حمل و نقل

(لیسانس)

12

3

(Civil, Construction and Transportation Engineering (Bach

علوم زمین

(لیسانس)

12

3

(Earth Sciences (Bach

مهندسی برق، الکترونیک و ارتباطات (لیسانس)

12

3

(Electrical, Electronic and Communications Engineering (Bach

مهندسی غذایی

(لیسانس)

12

3

(Food Engineering (Bach

تکنولوژی و مهندسی غذایی (لیسانس)

12

3

(Food Sciences and Technology (Bach

زمین شناسی،  معدن شناسی

(لیسانس)

12

3

(Geology or Mineralogy (Bach

علوم آبی و هیدرولیک

(فوق لیسانس)

12

3

(Hydrology and Water Sciences (Master's degree

مهندسی راهبردی و مهندسی صنعتی (لیسانس)

12

3

(Industrial and Administrative Engineering (Bach

طراحی صنعتی

(لیسانس)

12

3

(Industrial Design (Bach

علوم کتابخانه ای و ثبت سوابق

(فوق لیسانس)

12

3

(Library Science and Records Management (Master's degree

بازاریابی و خرید

(لیسانس)

12

3

(Marketing and Purchasing (Bach

مهندسی مکانیک

(لیسانس)

12

3

(Mechanical Engineering (Bach

مهندسی هسته ای

(لیسانس)

12

3

(Nuclear Engineering (Bach

پرستاری

(لیسانس)

12

3

(Nursing (Bach

تحقیق عملیاتی

(لیسانس)

12

3

(Operational Research (Bach

مهندسی فیزیکی

(لیسانس)

12

3

(Physical Engineering (Bach

فیتوتکنیک

(لیسانس)

12

3

(Phytotechnics (Bach

روانشناسی

(دکترا)

12

3

(Psychology (Doctorate

مترجمی

(لیسانس)

12

3

(Translation (Bach

جانورشناسی

(لیسانس)

12

3

(Zoology (Bach

جانورشناسی

( فوق لیسانس)

12

3

(Zoology (Master's degree

دام داری (لیسانس)

12

3

(Zootechnics (Bach

دام داری

(فوق لیسانس)

12

3

(Zootechnics (Master's degree

تکنیک های هواپیما سازی

(مدرک فنی DCS)

12

3

(Aircraft Construction Techniques (DCS

تکنیک های نگهداری هواپیما

(مدرک فنی DCS)

12

3

(Aircraft Maintenance Techniques (DCS

تکنولوژی معماری

(مدرک فنی DCS)

12

3

(Architectural Technology (DCS

تکنولوژی ساخت سیستم

(مدرک فنی DCS)

12

3

(Building Systems Technology (DCS

تکنیک های مهندسی شیمی

(مدرک فنی DCS)

12

3

(Chemical Engineering Techniques (DCS

تکنیک های علوم کامپیوتر

(مدرک فنی DCS)

12

3

(Computer Science Techniques (DCS

تشخیص رادیولژی

(مدرک فنی DCS)

12

3

(Diagnostic Radiology Technology (DCS

تکنیک های ثبت اسناد

(مدرک فنی DCS)

12

3

(Documentation Techniques (DCS

تکنولوژی فرآیند و کیفیت غذا

(مدرک فنی DCS)

12

3

(Food Processing and Quality Technology (DCS

توانبخشی شنوایی

(مدرک فنی DCS)

12

3

(Hearing Aids (DCS

تکنیک های مهندسی مکانیک

(مدرک فنی DCS)

12

3

(Mechanical Engineering Techniques (DCS

تکنیکهای به کارگیری مالتی مدیا

(مدرک فنی DCS)

12

3

(Multimedia Integration Techniques (DCS

مهندسی کشتی سازی

(مدرک فنی DCS)

12

3

(Naval Architecture Technology (DCS

پرستاری

(مدرک فنی DCS)

12

3

(Nursing (DCS

تکنولوژی تولیدات دارویی

(مدرک فنی ACS)

12

3

(Pharmaceutical Production Technology (ACS

تبدیل پلاستیک

(مدرک فنی DCS)

12

3

(Plastics Transformation Techniques (DCS

مکانیک کشاورزی

(مدرک فنیDVS)

6

2

(Agricultural Mechanics (DVS

مکانیک ساخت ماشین

(مدرک فنیDVS)

6

2

(Construction Machine Mechanics (DVS

بهداشت، دستیاری پرستاری

(مدرک فنیDVS)

6

2

(Health, Assistance, and Nursing (DVS

ماشین سازی

(مدرک فنیDVS)

6

2

(Machining Techniques (DVS

علوم آماری

(لیسانس)

6

2

(Actuarial Science (Bach

مدیریت کشاورزی و روستای

(لیسانس)

6

2

(Agricultural and Rural Engineering (Bach

مهندسی کشاورزی جنگلی

(لیسانس)

6

2

(Agri-forest Engineering (Bach

ریاضیات کاربردی

(لیسانس)

6

2

(Applied Mathematics (Bach

ریاضیات کاربردی

(فوق لیسانس)

6

2

(Applied Mathematics (Master's degree

تاریخ هنر

(لیسانس)

6

2

(Art History (Bach

علوم بهداشتی پایه و کاربردی

(لیسانس)

6

2

(Basic and Applied Health Sciences (Bach

علوم بهداشتی پایه و کاربردی

(فوق لیسانس)

6

2

(Basic and Applied Health Sciences (Master's degree

علوم زیست شناسی

(لیسانس)

6

2

(Biological Sciences (Bach

مدیریت اجرایی

(لیسانس)

6

2

(Business Administration (Bach

مدیریت تجاری و اجرایی

(لیسانس)

6

2

(Business Management and Administration (Bach

مهندسی شیمی

(لیسانس)

6

2

(Chemical Engineering (Bach

تربیت مدرس کالج

(فوق لیسانس)

6

2

(College Level Teacher Training (Master's degree

ارتباطات و خبرنگاری

(لیسانس)

6

2

(Communications and Journalism (Bach

ادبیات تطبیقی

(فوق لیسانس)

6

2

(Compared Literature (Master's degree

جرم شناسی

(لیسانس)

6

2

(Criminology (Bach

مردم نگاری

(فوق لیسانس)

6

2

(Demography (Master's degree

تدریس(فن معلمی)

(لیسانس)

6

2

(Didactics (The Art of Teaching) (Bach

تدریس(فن معلمی)

(فوق لیسانس)

6

2

(Didactics (The Art of Teaching) (Master's degree

رژیم و تغذیه

(لیسانس)

6

2

(Dietetics and Nutrition (Bach

اقتصاد

(لیسانس)

6

2

(Economics (Bach

انرژی

(فوق لیسانس)

6

2

(Energy (Master's degree

مهندسی

(لیسانس)

6

2

(Engineering (Bach

محیط زیست (کیفیت و آلودگی محیطی)

(لیسانس)

6

2

(Environment (Environmental Quality and Pollution) (Bach

طراحی محیطی

(لیسانس)

6

2

(Environmental Design (Bach

قوم شناسی و قوم نگاری

(لیسانس)

6

2

(Ethnology and Ethnography (Bach

قوم شناسی و قوم نگاری

(فوق لیسانس)

6

2

(Ethnology and Ethnography (Master's degree

علوم تمرینی

(لیسانس)

6

2

(Exercise Sciences (Bach

زبانه فرانسه عمومی و زبان مادری

(لیسانس)

6

2

(French, General and Mother Tongue (Bach

جغرافیا

(لیسانس)

6

2

(Geography (Bach

جغرافیای سیاسی

(لیسانس)

6

2

(Geopolitical Sciences (Bach

علوم انسانسی یونانی-لاتین و باستان شناسی

(لیسانس)

6

2

(Greco-Latin Humanities and Classical Archeology (Bach

راهنمایی مشاوره اطلاعات تحصیلی و فنی

(لیسانس)

6

2

Guidance Counselling and Educational and Vocational Information

(Bach)

مدیریت خدمات بهداشتی

(فوق لیسانس)

6

2

(Health Services Management (Master's degree

تاریخ

(لیسانس)

6

2

(History (Bach

اقتصاد خانه

(لیسانس)

6

2

(Home Economics (Bach

مدیریت منابع انسانی

(لیسانس)

6

2

(Human Resources Management (Bach

تجارت بین المللی

(لیسانس)

6

2

(International Business (Bach

معماری محیطی

(لیسانس)

6

2

(Landscaping Architecture (Bach

علوم کتابخانه ای و ثبت سوابق

(لیسانس)

6

2

(Library Science and Records Management (Bach

زبان شناسی

(لیسانس)

6

2

(Linguistics (Phonetics, Semantics, Philology) (Bach

ریاضیات

(لیسانس)

6

2

(Mathematics (Bach

مهندسی مواد و متالورژی

(لیسانس)

6

2

(Metallurgical and Materials Engineering (Bach

میکرو بیولوژی

(لیسانس)

6

2

(Microbiology (Bach

مهندسی معدن

(لیسانس)

6

2

(Mining Engineering (Bach

منابع طبیعی

(لیسانس)

6

2

(Natural Resources (Bach

اقیانوس شناسی

(فوق لیسانس)

6

2

(Oceanography (Master's degree

فلسفه

(لیسانس)

6

2

(Philosophy (Bach

علوم فیزیکی

(لیسانس)

6

2

(Physical Science (Bach

تربیت مدرس پیش دبستانی

(لیسانس)

6

2

(Preschool Teacher Training (Bach

آمار و احتمالات

(لیسانس)

6

2

(Probability and Statistics (Bach

آموزش روانی

(لیسانس)

6

2

(Psychoeducation (Bach

آموزش روانی

(فوق لیسانس)

6

2

(Psychoeducation (Master's degree

روانشاسی

(لیسانس)

6

2

(Psychology (Bach

روانشاسی

(فوق لیسانس)

6

2

(Psychology (Master's degree

مدیریت عمومی

(لیسانس)

6

2

(Public Administration (Bach

مهندسی کاغذ و خمیر کاغذ

(لیسانس)

6

2

(Pulp and Paper Engineering (Bach

رکرولوژی

(لیسانس)

6

2

(Recreology (Bach

مطالعات دینی

(لیسانس)

6

2

(Religious Studies (Bach

اقتصاد کشاورزی و روستایی

(لیسانس)

6

2

(Rural and AgriculturalEconomics (Bach

اقتصاد کشاورزی و روستایی

(فوق لیسانس)

6

2

(Rural and Agricultural Economics (Master's degree

سکسولوژی

(لیسانس)

6

2

(Sexology (Bach

علوم اجتماعی و انسانی

(لیسانس)

6

2

(Social Sciences and Humanities (Bach

امور اجتماعی

(لیسانس)

6

2

(Social Work (Bach

تربیت مدرس تخصصی مدارس ابتدایی و راهنمایی

(لیسانس)

6

2

(Specialist Primary and Secondary School Teacher Training

(Bach

تدریس پیش دبستانی و ابتدایی

(لیسانس)

6

2

(Teaching at the Preschool and Elementary Levels (Bach

تدریس دبیرستانی

(لیسانس)

6

2

(Teaching at the Secondary Level (Bach

تدریس فنی (دبیرستان) و تکنیکی (کالج)

(لیسانس)

6

2

(Teaching in Vocational (Secondary) and Technical (College

(Bach)

آموزش

(لیسانس)

6

2

(Education (Bach

تربیت مدرس رشته های خاص (آموزش دانش آموزان استثنائی)

(لیسانس)

6

2

Training of Special Education Teachers (Remedial Education

(Bach.)

تربیت استاد دانشگاه

(لیسانس)

6

2

University Pedagogy (Master's degree)

تکنیک های مدیریت و حسابداری

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Accounting and Management Techniques (ACS

تکنیک های مدیریت و حسابداری

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Accounting and Management Techniques (DCS

مهندسی مکانیک کشاورزی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Agromechanical Engineering Technology (DCS

تکنیک های ساخت هواپیما

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Aircraft Construction Techniques (ACS

تکنیک های نگه داری هواپیما

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Aircraft Maintenance Techniques (ACS

نقشه کشی هواپیما

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Aircraft piloting techniques (DCS

تکنولوژی تولید حیوانات

(مدرک فنی DCS)

6

2

Animal Production Technology (DCS

تکنولوژی معماری

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Architectural Technology (ACS

تکنولوژی ساخت و ارزیابی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Building Appraisal and Assessment Technology (DCS

تکنولوژی ساخت سیستم

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Building Systems Technology (ACS

مدیریت تجاری

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Business Management (DCS

تکنیکهای فرآیند شیمی

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Chemical Process Techniques (ACS

تکنیکهای فرآیند شیمی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Chemical Process Techniques (DCS

هنرهای سیرک

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Circus Arts (ACS

هنرهای سیرک

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Circus Arts (DCS

تکنولوژی مهندسی عمران

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Civil Engineering Technology (DCS

آموزش تکنیکهای مدیریت  اواقت فراغت محلی

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Community Recreation Leadership Training Techniques (ACS

آموزش تکنیکهای مدیریت  اواقت فراغت محلی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Community Recreation Leadership Training Techniques (DCS

تکنیکهای فرآیند کامپوزیت مواد

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Composite Material Processing Techniques (ACS

تکنیکهای فرآیند کامپوزیت مواد

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Composite Material Processing Techniques (DCS

تکنیکهای علوم کامپیوتر

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Computer Science Techniques (ACS

تکنیکهای بهداشت دهان و دندان

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Dental Hygiene Techniques (DCS

تشخیص رادیولژی

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Diagnostic Radiology Technology (ACS

تکنیکهای رژیم و تغذیه

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Dietetic Techniques (DCS

ثبت اسناد

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Documentation Techniques (ACS

تکنیکهای آموزش کودکان خردسال

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Early Childhood Education Techniques (ACS

تکنیکهای آموزش کودکان خردسال

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Early Childhood Education Techniques (DCS

بهداشت و امنیت مشاغل محیطی

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Environmental Occupational Health and Safety (ACS

بهداشت و امنیت مشاغل محیطی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Environmental Occupational Health and Safety (DCS

تکنیکهای محیطی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Environmental Techniques (DCS

تکنیکهای پرورش اسب

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Equine Techniques (DCS

مدیریت و امور مزرعه

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Farm Management and Operations (DCS

بازاریابی مد

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Fashion Marketing (DCS

فرآیندهای غذایی و کیفی

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Food Processing and Quality Technology (ACS

تکنیکهای ساخت کابینت و مبلمان

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Furniture and Cabinetmaking Techniques (DCS

تکنولوژی ژئوماتیک

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Geomatics Technology (DCS

تولیدات باغی و تکنولوژی محیطی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Horticultural Production and Environmental Technology (DCS

تکنیکهای مدیریت هتل

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Hotel Management Techniques (DCS

تکنیکهای توسعه منابع صید و شکار

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Hunting and Fishing Resources Development Techniques (DCS

تکنیکهای طراحی صنعتی

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Industrial Design Techniques (ACS

تکنیکهای طراحی صنعتی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Industrial Design Techniques (DCS

تکنولوژی مهندسی صنعتی

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Industrial Engineering Technology (ACS

تکنولوژی نگهداری صنعتی

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Industrial Maintenance Technology (ACS

تکنولوژی نگهداری صنعتی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Industrial Maintenance Technology (DCS

خدمات مشاوره ای سرمایه گذاری و بیمه

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Insurance and Financial Advisory Services (DCS

تکنیکهای آزمایشگاه

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Laboratory Techniques (ACS

تکنیکهای آزمایشگاه

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Laboratory Techniques (DCS

تکنیکهای قضایی

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Legal Techniques (ACS

تکنیکهای قضایی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Legal Techniques (DCS

تکنیکهای مهندسی مکانیک دریایی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Marine Mechanical Engineering Techniques (DCS

تکنیکهای مهندسی مکانیک دریایی

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Mechanical Engineering Techniques (ACS

تکنولوژی مهندسی متالورژی

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Metallurgical Engineering Technology (ACS

تکنولوژی مهندسی متالورژی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Metallurgical Engineering Technology (DCS

فرآیندها معدنی

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Mineral Processing (ACS

تکنولوژی معدن

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Mineral Technology (DCS

تکنولوژی معدن

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Mineral Technology (DCS

تکنیکهای به کارگیری مالتی مدیا

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Multimedia Integration Techniques (ACS

تکنیکهای میوزولوژی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Museology Techniques (DCS

پرستاری

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Nursing (ACS

تکنیکهای سیستم اداری

(مدرک فنی ACS)

2

(Office System Techniques (ACS

تکنیکهای سیستم اداری

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Office System Techniques (DCS

تکنیکهای علوم اورتوپتی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Orthotic and Orthopedic Prosthesis Techniques (DCS

تکنیکهای بازسازی فیزیکی

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Physical Rehabilitation Techniques (ACS

تکنیکهای بازسازی فیزیکی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Physical Rehabilitation Techniques (DCS

تکنیکهای تبدیل پلاستیک

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Plastics Transformation Techniques (ACS

درمان های اولیه فوری پیش از بیمارستان

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Pre-Hospital Emergency Care (ACS

درمان های اولیه فوری پیش از بیمارستان

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Pre-Hospital Emergency Care (DCS

مدیریت اموری چاپی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Printing Works Management (DCS

مدیریت رستوران

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Restaurant Management (DCS

تولید و فرآوری غذای دریایی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Seafood Processing (DCS

تکنیکهای تحقیقات اجتماعی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Social Research Techniques (DCS

تکنیکهای امور اجتماعی

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Social Work Techniques (ACS

تکنیکهای امور اجتماعی

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Social Work Techniques (DCS

تکنیکهای مشاوره مسئولتهای   خاص

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Special Care Counselling Techniques (ACS

تکنیکهای مشاوره مسئولتهای   خاص

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Special Care Counselling Techniques (DCS

تکنیکهای توریسم

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Tourism Techniques (DCS

تکنیکهای راهبردی حمل و نقل

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Transportation Logistics Techniques (ACS

تکنیکهای راهبردی حمل و نقل

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Transportation Logistics Techniques (DCS

تکنیکهای برنامه ریزی شهری

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Urban Planning Techniques (DCS

تصفیه آب

(مدرک فنی ACS)

6

2

(Water Purification (ACS

تصفیه آب

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Water Purification (DCS

تکنیکهای اصلاحی بزرگسالان و نوجوانان

(مدرک فنی DCS)

6

2

(Youth and Adult Correctional Intervention Techniques (DCS

تکنولوژی تولید حیوانات

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Animal Production Technology (DVS

مکانیک اتومبیل

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Automobile Mechanics (DVS

تعمیر بدنه و رنگ آمیزی خودرو

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Automotive Body Repair and Repainting (DVS

خدمات تکنیکهای ابزار تجاری

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Business Equipment Technical Service (DVS

مونتاژ سیم و مدار

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Cable and Circuit Assembly (DVS

گرافیک کامپیوتری

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Computer Graphics (DVS

ماهی گیری و آماده سازی بتن

(مدرک فنی DVS)

6

2

Concrete Preparation and Finishing (DVS

عملیات ماشین ساخت

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Construction Machine Operation (DVS

پوشش های تزئینی

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Decorative Upholstering (DVS

ساخت قالب برش

(مدرک فنی AVS)

6

2

(Diemaking (AVS

تعمیر تجهیزات ویدیویی و رادیویی

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Electronic Audio/Video Equipment Repair (DVS

مکانیک آسانسور

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Elevator Mechanics (DVS

گیاهان غذایی

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Field Crops (DVS

مکانیک حفاظت در آتش

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Fire Protection Mechanics (DVS

مبادلات هوایی

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Flight Dispatch (DVS

خدمات غذا و نوشیدنی

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Food and Beverage Services (DVS

شیشه گری

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Glassware Cutting and Treatment (DVS

فروش فروشگاهی ابزار آلات

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Hardware Store Sales (DVS

مکانیک ابزار آلات سنگین جاده سازی

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Heavy Road Equipment Mechanics (DVS

خانه داری

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Home Care (DVS

نگارش صنعتی

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Industrial Drafting (DVS

پوشش سازی صنعتی

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Industrial Upholstering (DVS

راه اندازی و نگه داری سیستم های امنیتی (مدرک فنی DVS)

6

2

(Installation and Maintenance of Security Systems (DVS

نصب خطوط انتقال برق

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Installation of Electrical Transmission Lines (DVS

دکور و نمای داخلی

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Interior Decorating and Display (DVS

تولید عصاره

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Maple Syrup Production (DVS

مصالح ساختمانی، آجر چینی

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Masonry: Bricklaying (DVS

ابزار موتوری مشاوره خریدار

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Motorized Equipment Customer Consultation (DVS

ساخت قالب

(مدرک فنی AVS)

6

2

(Mould Making (AVS

قالب سازی

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Moulding (DVS

نصب و کاربری ماشین قالب سازی

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Moulding Machine Set-up and Operation (DVS

ابزار سنگین عملیاتی

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Northern Heavy Equipment Operations (DVS

لوله کشی و گرمایش

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Plumbing and Heating (DVS

آشپزی حرفه ای

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Professional Cooking (DVS

فروش حرفه ای

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Professional Sales (DVS

برنامه های مسکونی و تجاری

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Residential and Commercial Drafting (DVS

قصابی (خرده فروشی)

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Retail Butchery (DVS

مطالعات اداری

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Secretarial Studies (DVS

مکانیک ماشین های ایستا

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Stationary Machine Mechanics (DVS

تحقیق و توپوگرافی

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Surveying and Topography (DVS

ابزار سازی

(مدرک فنی AVS)

6

2

(Tool making (AVS

آب درمانی

(مدرک فنی DVS)

6

2

(Water Treatment (DVS

جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه مهاجرت به کبک از طریق تخصص 2017 و نیروی متخصص کبکمراجعه فرمایید.

 آرش
  درود برشما لیسانس مکانیکم۴۲ساله و در زمینه های مهندسی معکوس و طراحی و ساخت و بازرسی قطعات صنعتی تخصص دارم و ۱۷سال سابقه در نیروگاهها و سد ها و ملی حفاری و لوله سازی و شرکت نفت مناطق نفت خیز و پتروشیمی(حدود15000قطعه بوده) رو دارم از افخاراتم طراحی و ساخت ایمپلرها و انواع گیربکسها حتی چرخدنده مخروطی مارپیچ که سخت ترینه و مته های حفاری و...که نصب و تایید شده اند و آشنایی کامل با تمامی استانداردهایASTM,DIN,ISO,UNS,AISI,ANSI,API,ASME,BS,AWS,ESAB,MSS لطفا برای اقامت در اروپا یا کاندا امریکا راهنمایی بفرماییدضمنا دو برادرم مقیم آلمان هستنHelloI am forty two years old and I am a Mechanic Engineer. I have been an expert in different fields such as Reverse Engineering, Design, Fabrication and Inspection of industrial segments.I have worked in power stations, dams, in National Iranian Drilling Company (NIDC), pipe_making, National Iranian Oil Company and Petrochemical (around 15000 segments).I also am proud due to my design and fabricating Aymplrs and various gearboxes, even spiral bevel gears which is the most complicated one and so the drillings. All of them have been installed and confirmed.I know the whole standards completely as below :ASTM,DIN,ISO,UNS,AISI,ANSI,API,ASME,BS,AWS,ESAB,MSS.Please do me a favor, guide (direct) me how I can get the residence in Europe or Canada.I sould mention that I have two brothers who have got the residence in Germany.Thanks in advance.  
 سعید
  سلام. در موردرشته ارتوزهای بینایی ورشته ارتوز و پروتز می خواستم بیشتر بدونم.ممنون  
 سهیل سلمانی جعفری
  با سلام ادب اینجانب سهیل سلمانی جعفری دارای لیسانس علوم ازمایشگاهی دارم زبان انگلیسی می دانم خواهش می کنم کمک فرمایید با تشکر  
 Mohammadreza sarihi
  دارای مدارک کامل مهارت برق قدرت از شرکت توزیع نیروی برق استان تبریز  
 زهیر وثوق
  مکانیک خودرو با مدرک فوق دیپلم و مدرک فنی  
 mahsa
  ینی کانادا کلا مهندس معمار که مسلط به نرم افزارهای مربوط باشه به طور کامل نیاز نداره؟  
اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید