قیمت خانه در کانادا تورنتو


در این قسمت لیست قیمت اجاره و خرید خانه در شهر تورنتو کانادا قرار داده شده.

"در هر ردیف عدد اول قیمت میانگین و 2 عدد دوم محدوده قیمت ها هستند."

آخرین آپدیت : آوریل 2016 

مسکن در تورنتو

اجاره آپارتمان 1 خوابه در مرکز شهر : ماهیانه  1490 دلار کانادا محدوده قیمت : 1200 تا 1700 دلار کانادا

اجاره آپارتمان 1 خوابه در خارج از مرکز شهر :  ماهیانه 1125 دلار کانادا محدوده قیمت : 900 تا 1350 دلار کانادا

اجاره آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر :  ماهیانه  2619 دلار کانادا محدوده قیمت : 2100 تا 3000 دلار کانادا

اجاره آپارتمان 3 خوابه در خارج از مرکز شهر:  ماهیانه  1786 دلار کانادا محدوده قیمت : 1500 تا 2100 دلار کانادا

خرید آپارتمان در مرکز شهر:  هر متر مربع 6973 دلار کانادا محدوده قیمت : 5382 تا 10644 دلار کانادا

خرید آپارتمان در خارج از مرکز شهر: هر متر مربع  5820 دلار کانادا محدوده قیمت : 4844 تا 8000 دلار کانادا