قیمت خانه در کانادا مونترال


در این قسمت لیست قیمت اجاره و خرید خانه در شهر مونترال کانادا قرار داده شده.

"در هر ردیف عدد اول قیمت میانگین و 2 عدد دوم محدوده قیمت ها هستند."

آخرین آپدیت : آوریل 2016 

مسکن در مونترال

اجاره آپارتمان 1 خوابه در مرکز شهر : ماهیانه  935.93 دلار کانادا محدوده قیمت : 800 تا 1100 دلار کانادا

اجاره آپارتمان 1 خوابه در خارج از مرکز شهر :  ماهیانه 653.58 دلار کانادا محدوده قیمت :  500 تا 750 دلار کانادا

اجاره آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر :  ماهیانه  1768 دلار کانادا محدوده قیمت :  1400 تا 2400 دلار کانادا

اجاره آپارتمان 3 خوابه در خارج از مرکز شهر:  ماهیانه  1111 دلار کانادا محدوده قیمت :  900 تا 1500 دلار کانادا

خرید آپارتمان در مرکز شهر:  هر متر مربع 4069 دلار کانادا محدوده قیمت : 3230 تا 5000 دلار کانادا

خرید آپارتمان در خارج از مرکز شهر: هر متر مربع  2907 دلار کانادا محدوده قیمت :  2690 تا 3220 دلار کانادا