قیمت خانه در کانادا ونکورر


در این قسمت لیست قیمت اجاره و خرید خانه در شهر ونکوور کانادا قرار داده شده.

"در هر ردیف عدد اول قیمت میانگین و 2 عدد دوم محدوده قیمت ها هستند."

آخرین آپدیت : آوریل 2016 

مسکن در ونکوور

اجاره آپارتمان 1 خوابه در مرکز شهر : ماهیانه  1542 دلار کانادا محدوده قیمت : 1200 تا 1800 دلار کانادا

اجاره آپارتمان 1 خوابه در خارج از مرکز شهر :  ماهیانه 1126 دلار کانادا محدوده قیمت : 900 تا 1400 دلار کانادا

اجاره آپارتمان 3 خوابه در مرکز شهر :  ماهیانه  3058 دلار کانادا محدوده قیمت : 2500 تا 3800 دلار کانادا

اجاره آپارتمان 3 خوابه در خارج از مرکز شهر:  ماهیانه  2170 دلار کانادا محدوده قیمت : 1800 تا 2500 دلار کانادا

خرید آپارتمان در مرکز شهر:  هر متر مربع 8094 دلار کانادا محدوده قیمت : 6780 تا 10250 دلار کانادا

خرید آپارتمان در خارج از مرکز شهر: هر متر مربع  5332 دلار کانادا محدوده قیمت : 4000 تا 6460 دلار کانادا