قیمت مواد غذایی در تورنتو کانادا


در این قسمت لیست قیمت مواد غذایی در بازارهای شهر تورنتو کانادا قرار داده شده.

"در هر ردیف عدد اول قیمت میانگین و 2 عدد دوم محدوده قیمت ها هستند."

آخرین آپدیت : آوریل 2016 

در تورنتو

شیر معمولی 1لیتر :  2.28 دلار کانادا محدوده قیمت : 1.13 تا 3.17 دلار کانادا

نان سفید 500 گرم :  2.75  دلار کانادا محدوده قیمت : 2 تا 3 دلار کانادا

برنج سفید 1 کیلوگرم :  3.40 دلار کانادا محدوده قیمت : 2 تا 5 دلار کانادا

تخم مرغ 12 تایی :  3.28 دلار کانادا محدوده قیمت : 2.8 تا  4 دلار کانادا

پنیر محلی :  12.32 دلار کانادا محدوده قیمت : 7  تا  18 دلار کانادا

سینه مرغ بدون پوست و استخوان :  محدوده قیمت : 12.83 دلار کانادا 9 تا  17.62 دلار کانادا

سیب 1 کیلوگرم :  3.73 دلار کانادا محدوده قیمت : 2.75 تا 5 دلار کانادا

موز 1 کیلوگرم :  1.62 دلار کانادا محدوده قیمت : 1.26 تا 2 دلار کانادا

پرتقال 1 کیلوگرم :  3.09 دلار کانادا محدوده قیمت : 2 تا 4.39 دلار کانادا

گوجه فرنگی ا کیلوگرم :  3.58 دلار کانادا -  محدوده قیمت : 2.5 تا 5 دلار کانادا

سیب زمینی 1 کیلوگرم :  3.43 دلار کانادا محدوده قیمت : 1 تا 4 دلار کانادا

پیاز 1 کیلوگرم :  2.11 دلار کانادا محدوده قیمت : 1.8 تا  3 دلار کانادا

کاهو 1 عدد :  2.10 دلار کانادا محدوده قیمت : 1.5 تا 3 دلار کانادا

آب بطری 1.5 لیتری :  2.04 دلار کانادا محدوده قیمت : 1.5  تا 2.99 دلار کانادا

یک بسته سیگار مارلبرو :  12 دلار کانادا محدوده قیمت : 10 تا 13.45 دلار کانادا