قیمت مواد غذایی در مونترال کانادا


در این قسمت لیست قیمت مواد غذایی در بازارهای شهر مونترال کانادا قرار داده شده.

"در هر ردیف عدد اول قیمت میانگین و 2 عدد دوم محدوده قیمت ها هستند."

آخرین آپدیت : آوریل 2016 

در مونترال

شیر معمولی 1لیتر :  2.09 دلار کانادا محدوده قیمت : 1.75 تا 3 دلار کانادا

نان سفید 500 گرم :  3.21  دلار کانادا محدوده قیمت : 2.5 تا 3.5 دلار کانادا

برنج سفید 1 کیلوگرم :  3.71 دلار کانادا محدوده قیمت : 2.99 تا 5 دلار کانادا

تخم مرغ 12 تایی :  3.31 دلار کانادا محدوده قیمت : 3 تا  4 دلار کانادا

پنیر محلی :  12.85 دلار کانادا محدوده قیمت : 10  تا  19 دلار کانادا

سینه مرغ بدون پوست و استخوان :  12.02 دلار کانادا محدوده قیمت : 8.82 تا  15.6 دلار کانادا

سیب 1 کیلوگرم :  3.89 دلار کانادا محدوده قیمت : 2.5 تا 6 دلار کانادا

موز 1 کیلوگرم :  1.71 دلار کانادا محدوده قیمت : 1.5 تا 2 دلار کانادا

پرتقال 1 کیلوگرم :  4.41 دلار کانادا محدوده قیمت : 4  تا 5 دلار کانادا

گوجه فرنگی ا کیلوگرم :  4.17 دلار کانادا -  محدوده قیمت : 2.20 تا 6 دلار کانادا

سیب زمینی 1 کیلوگرم :  2.18 دلار کانادا محدوده قیمت : 1 تا 4 دلار کانادا

پیاز 1 کیلوگرم :  2.02 دلار کانادا محدوده قیمت : 1 تا  3 دلار کانادا

کاهو 1 عدد :  1.75 دلار کانادا محدوده قیمت : 1 تا 2 دلار کانادا

آب بطری 1.5 لیتری :  1.71 دلار کانادا محدوده قیمت : 1 تا 2.5 دلار کانادا

یک بسته سیگار مارلبرو :  10.5 دلار کانادا محدوده قیمت : 10 تا 12 دلار کانادا