قیمت مواد غذایی در کانادا


در این قسمت لیست قیمت مواد غذایی در بازارهای کانادا بطور میانگین قرار داده شده.

"در هر ردیف عدد اول قیمت میانگین و 2 عدد دوم محدوده قیمت ها هستند."

آخرین آپدیت : آوریل 2016 

شیر معمولی 1لیتر :  2.11 دلار کانادا  محدوده قیمت : 1.30 تا 3 دلار کانادا

نان سفید 500 گرم :  2.78  دلار کانادا  محدوده قیمت : 2 تا 3.5 دلار کانادا

برنج سفید 1 کیلوگرم :  4.02  دلار کانادا  محدوده قیمت : 2.5 تا 6 دلار کانادا

تخم مرغ 12 تایی :  3.36 دلار کانادا  محدوده قیمت : 2.79 تا  4 دلار کانادا

پنیر محلی :  12.19 دلار کانادا  محدوده قیمت : 8  تا  18 دلار کانادا

سینه مرغ بدون پوست و استخوان :  محدوده قیمت : 13.28 دلار کانادا  9 تا  18 دلار کانادا

سیب 1 کیلوگرم :  3.83 دلار کانادا  محدوده قیمت : 2.65 تا 5 دلار کانادا

موز 1 کیلوگرم :  1.78 دلار کانادا  محدوده قیمت : 1.32 تا 2.20 دلار کانادا

پرتقال 1 کیلوگرم :  3.68 دلار کانادا  محدوده قیمت : 2.20 تا 5 دلار کانادا

گوجه فرنگی ا کیلوگرم :  3.68 دلار کانادا -  محدوده قیمت : 2.20 تا 5.49 دلار کانادا

سیب زمینی 1 کیلوگرم :  2.44 دلار کانادا  محدوده قیمت : 1.10 تا 4 دلار کانادا

پیاز 1 کیلوگرم :  2.35 دلار کانادا  محدوده قیمت : 1.49 تا  3.53 دلار کانادا

کاهو 1 عدد :  2.15 دلار کانادا  محدوده قیمت : 1.5 تا 3 دلار کانادا

آب بطری 1.5 لیتری :  2.17 دلار کانادا  محدوده قیمت : 1.5 تا 3 دلار کانادا

یک بسته سیگار مارلبرو :  12 دلار کانادا  محدوده قیمت : 10 تا 15 دلار کانادا