پلیس کانادا


پلیس کانادا

پلیس کانادا هم شامل مردان می شود و هم زنان می توانن به عنوان افراد پلیس کانادا به خدمت مشغول شوند.

اجرای قانون توسط پلیس کانادا:

در کانادا 3 گروه از نیروهای پلیس وجود دارند: پلیس شهری، پلیس استانی و پلیس فدرال.

در درجه اول مسئولیت کلانترهای کانادا در ارتباط با خدمات دادگاه ها (مانند امنیت در داخل و اطراف دادگاه، انتقال زندانیان بعد از دستگیری ، انجام وظیفه در جریان دعاوی قانونی، وصول جریمه و غیره) می باشد.

نگهبان های امنیتی نیز الزاما مسئولیت اجرای قانون را ندارند. آنها معمولا برای حفاظت از اموال و کسب اطمینان از اینکه کسی به اموال دیگران صدمه نمی زند به کار گرفته شده اند .

اگر شما شاهد یک وضعیت تهدید کننده حیاتی و یا وضعیت دیگری که نیاز به مداخله فوری پلیس دارد باشید، برای گرفتن کمک، با شماره 911  تماس بگیرید. این وضعیت می تواند شامل تصادف رانندگی ، خشونت ، تهدید و .. باشد.

خط مشی پلیس جامعه  درکانادا:

پلیس کانادا از طریق راه اندازی کمیته ها و پاس های نگهبانی محلات، همکاری با سازمان های اجتماعی (نظیر سازمانهای متوقف کننده جرم، کودک یابی)، و آموزش همگانی از رویکرد خط مشی پلیس جامعه پیروی می کند. این بدان معنی است که ساکنان هر جامعه با آنها همکاری می کنند تا از وقوع جرم پیشگیری نموده و امنیت جامعه را کنترل نمایند.

اگر در موقعیتی توسط یک افسر پلیس متوقف شده و یا مورد سوال قرار گرفتید:

با افسر پلیس به نحو مناسب صحبت کرده و او را "افسر" خطاب  نمایید.

مقام و سلطه افسر پلیس را بپذیرید - با او مجادله ننمایید.

برای نشان دادن کارت شناسایی خود آماده باشید چرا که در صورتی که افسر از شما درخواست کارت شناسایی نماید موظف هستید آن را به پلیس نشان دهید. اگر در حال رانندگی توسط پلیس کانادا متوقف شدید،ممکن است از شما گواهینامه رانندگی، اثبات بیمه، و دفتر ماشین را درخواست شود.

هرگز سعی ننمایید که افسر پلیس را با رشوه با پول یا چیزهای دیگر به منظور نگرفتن جریمه و یا دستگیر نشدن رشوه نمایید. این یک جرم جدی است وشما را دچار مشکل بیشتری می کند.

اگر توسط پلیس کانادا بازداشت شوید، آنها باید موارد و اطلاعات زیر را در اختیار شما قرار دهند :

 - بگویند که چه کسانی هستند و به شما شماره نشان پلیس خود را نشان دهند.

 - دلیل بازداشت شما را توضیح دهند و به شما بگویند از چه حقوقی برخوردار هستید.

 - اجازه بدهند تا شما فورا با یک وکیل تماس بگیرید. اگر وکیل ندارید باید دفترچه تلفن را به شما بدهند تا شماره تلفن های یک وکیل یا شماره تلفن های بخش کمک های حقوقی را بیابید و بگذارند با آنها تماس بگیرید.

در صورت دستگیر شدن شما این حق را دارید که به هیچ سؤال غیر از گفتن نام و آدرس خود پاسخ ندهید و این تا زمانی است که وکیلی در آنجا حاضر شود و یا شما با یک وکیل صحبت کرده باشید. حق حضور وکیل پس از دستگیری، شامل حضور وی در اتاق بازجویی پلیس نمی باشد.