بزرگترین پرونده پولشویی در تاریخ استرالیا

تاریخ ثبت خبر :8/10/2017

در پی افشا شدن بزرگترین پرونده پولشویی در استرالیا ، شبکه بانکی این کشور دچار چالشی جدی شده است. این پرونده، بزرگترین پولشویی در تاریخ استرالیا است و به بانک کامن ولث مربوط می شود.

این بانک، بزرگترین بانک استرالیا به شمار می رود. در پی انتشار این خبر، مسئولان این بانک استرالیایی، پاداش مدیران ارشد این بانک را کاهش داده اند. این بانک به نقض پنجاه و سه هزار مورد از قوانین مربوط به مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم متهم است. البته مسئولان این بانک مدعی هستند که یک اشتباه در کدگذاری نرم افراز بانک، عامل بروز این مشکل بوده است!