بانک های استرالیا

بانک های استرالیا

اولین بانکی که در استرالیا تاسیس شد بانک نیوساوت ولز بود که در سال 1817 در سیدنی تاسیس گردید.درحال حاضر بخش بانکداری استرالیا تحت تسلط 4 بانک بزرگ این کشور می باشد.

بانک ملی استرالیا ، کامان ویت ، گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند و وستپک. 

در این بخش به معرفی این بانک ها و چند بانک دیگر استرالیایی میپردازیم.