دادستانی کل فدرال آلمان تحت فشار پرونده‌های روزافزون ترور

تاریخ ثبت خبر :1/30/2017

در نامه ای خطاب به وزرای دادگستری ایالات آلمان ، دادستانی کل فدرال آلمان با اشاره به افزایش پرونده های ترور در این کشور درخواست اعزام پرسنل و قضات بیشتر برای انجام درست وظایف خود در این راستا شد.
به نقل از روزنامه "میتل دویچه سایتونگ"، بخش تحقیقات تروریسم دادستانی کل فدرال آلمان از وزرای دادگستری 16 ایالت این کشور درخواست اعزام کمک و پرسنل بیشتر کرده است.
در این نامه از وزرای دادگستری ایالات آلمان درخواست شده است که فورا دادستان و قضات برای حمایت از دادستانی کل فدرال آلمان در زمینه تحقیقات درباره ترور اعزام کنند.
دادستانی کل فدرال آلمان در این نامه تاکید کرد که مبارزه با ترور و جلوگیری از حملات تروریستی یک وظیفه بر عهده همه است که سازمان من بدون حمایت های پرسنلی کافی از طرف ایالات مختلف دیگر نمی تواند به صورت گسترده این وظیفه را تضمین کند.
رئیس کمیسیون امور حقوقی پارلمان آلمان از حزب سبز در این باره اظهار داشته است که در دوران تهدیدهای تروریستی این نامه ملتمسانه دادستانی کل فدرال آلمان به عنوان یک زنگ هشدار محسوب می شود.
وی از وزیر دادگستری آلمان خواسته است که اقدامات اصلاحی را برای این منظور ارائه دهد. این کافی نیست که دائما تنها به صورت سمبولیک خواهان مجازات های سختگیرانه علیه مجرمان شویم.
رئیس کمیسیون امور داخلی پارلمان آلمان هم از وزیر دادگستری درخواست کرده است که اصلاحاتی را در این زمینه انجام دهد. وی بر لزوم تقویت پرسنل دادستانی کل فدرال آلمان به دلیل مسئولیت مهمی که در این راستا دارد شد.