مارتین شولتز رقیب مرکل برای تصاحب صدر اعظمی آلمان

تاریخ ثبت خبر :1/30/2017

نتایج آخرین نظرسنجی ها از بالا رفتن چشمگیر محبوبیت حزب سوسیال دموکرات در بین شهروندان آلمانی با مطرح شدن نام "مارتین شولتز" به عنوان نامزد صدر اعظمی و ریاست این حزب خبر می‌دهد.
به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، پس از روی کار آمدن "مارتین شولتز" به عنوان نامزد صدر اعظمی آلمان از حزب سوسیال دموکرات و نامزدی وی برای ریاست این حزب، سوسیال دموکرات ها که چند سالی بر اساس نظرسنجی ها وضعیت خوبی نداشتند با افزایش محبوبیت در بین شهروندان روبرو شده اند.
آخرین نظرسنجی که موسسه "امنید" به سفارش نشریه بیلد آلمان آن را انجام داده است، حزب سوسیال دموکرات نسبت به هفته گذشته افزایش محبوبیت شش درصدی را در بین شهروندان کسب کرده و 29 درصد آراء شهروندان را کسب کرده است. این بالاترین میزان محبوبیت برای حزب سوسیال دموکرات در عرض چهار سال گذشته بوده است.
به این ترتیب فاصله آراء حزب سوسیال دموکرات و اتحادیه احزاب متحد مسیحی در عرض حدود یک هفته از 14 درصد به 4 درصد کاهش می یابد. احزاب متحد مسیحی نیز با کاهش محبوبیت نسبت به هفته قبل 33 درصد آراء شهروندان را کسب کردند. این دو حزب بزرگ آلمان ( اتحاد احزاب متحد مسیحی و حزب سوسیال دموکرات) اخیرا تنها در جولای سال 2012 از نظر میزان رضایتمندی در بین شهروندان تا این اندازه به هم نزدیک شده بودند.
یکی از محققان موسسه امنید روی کار آمدن "مارتین شولتز" به عنوان نامزد صدر اعظمی آلمان از حزب سوسیال دموکرات را دلیل این صعود چشمگیر برای این حزب آلمانی ارزیابی کرده است.
بر اساس نتایج این نظرسنجی سبزها و چپ های آلمان نیز هر کدام با کاهش دو درصدی آراء هشت درصد آراء شهروندان را به دست آوردند. احزاب افراطی و لیبرال دموکرات آلمان نیز هر کدام بدون تغییر 11 و 6 درصد آراء شهروندان را کسب کردند.
بر اساس نتایج این نظرسنجی اگر شهروندان آلمانی می توانستند مستقیما صدر اعظم آلمان را انتخاب کنند 41 درصد به مرکل رای داده و 38 درصد هم به مارتین شولتز رای می دادند. در نظرسنجی که جمعه گذشته انجام شده بود شولتز حتی در این عرصه گوی سبقت را از مرکل ربود.
موسسه امنید این نظرسنجی را در فاصله زمانی 26 ژانویه تا پنج شنبه گذشته از بین 2233 شهروند آلمانی واجد شرایط انجام داده است.
این وضعیت، اتحادیه احزاب متحد مسیحی را بسیار نگران و دستپاچه کرده است. مقامات اتحادیه احزاب متحد مسیحی اعضای خود را دعوت به اتحاد در چنین شرایطی می کنند.
"وولفگانگ بوزباخ" از نمایندگان بلند پایه حزب دموکرات مسیحی در گفتگو با نشریه "بیلد" درباره چنین اوضاعی هشدار داده و از یک اعلام بیداری برای حزب خود سخن گفته و تاکید کرد که اتحادیه احزاب متحد مسیحی به یک رویکرد سیاسی آشکار نیاز دارد.