اتحادیه اروپا احتمالاً شهروندان آمریکا و کانادا را ملزم به دریافت روادید می‌کند

تاریخ ثبت خبر :4/9/2016

کمیسیون اروپا قرار است طی نشست سهیشنبه هفته آینده، این موضوع را به بحث گذارند. این موضوع در حالی به بحث گذاشته مییشود که کانادا و آمریکا حاضر نشدند برای دارندگان برخی گذرنامهیهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ضرورت دریافت روادید را لغو کنند.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

این اقدام درست یک هفته قبل از رسیدن یباراک اوبامای رئیسی جمهوری آمریکا به اروپا برای سفری که شامل بحث درباره معاهده تجارت آزاد مییشود، صورت مییگیرد.
واشنگتن و اتاوا هر دو از شهروندان رومانی و بلغارستان که در سال 2007 به اتحادیه اروپا پیوستهیاند، خواسته که قبل از سفر به آمریکا و کانادا، روادید دریافت کنند.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

یک منبع اتحادیه اروپا مییگوید: یبه طور قطع یک بحث و تصمیم سیاسی در خصوص چنین موضوعی ضروری است اما اقدام اتحادیه اروپا درباره لزوم دریافت روادید برای هر دو کشور، خطر واقعی به همراه داردی.
حوزه شینگن اروپا که متشکل از 26 کشور است که اکثر از اعضای حوزه اتحادیه اروپا هستند که 28 کشور را تشکیل مییدهد و این حوزه شینگن یک نظام مشترک روادید دارد. لهستان عضو شینگن است و چهار کشور دیگر نیز قرار بود به شینگن بپیوندند.
آمریکا همچنین شهروندان کرواسی، قبرس و لهستانی را از طرح معافیت روادید که در اختیار دیگر شهروندان اتحادیه اروپا قرار داده است، حذف کرده است.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

اوباما قرار است قبل از دیدار با یآنگلا مرکلی صدراعظم آلمان در نمایشگاه تجاری یهانوفری در 24 آوریل، به انگلیس سفر کند.