بحران اقتصادي پايان يافته است

تاریخ ثبت خبر :3/29/2016

درصورتيكه ادعاي بانك مركزي صحيح باشد، اين كوتاه ترين بحران اقتصادي كانادا از سال 1999 تاكنون خواهد بود كه تنها 9 ماه بطول انجاميد.
اقتصاد كانادا ،هم اكنون با 3.5 درصد، كمتر از ظرفيت واقعي توليدي خود در جريان است، كه بانك مركزي پيش بيني كرده، خلاء موجود تا سال 2011 پر شود. صنعت خودرو و جنگل در حال بازسازي است، اما سرمايه گذاري هاي تجاري ضعيف بوده و نرخ بيكاري نيز همچنان افزايش مي يابد.
به همين دليل كاهش بانك ترجيح داده نرخ بهره را تا اوسط سال آينده به تأخير بياندازد.
رييس بانك مركزي در عين حال تأكيد كرده ، آمارهاي اعلام شده صرفا بر مبناي وضعيت اقتصادي داخل كشور است، اما نمي توان تأثيرات بحران هاي جهاني را ناديده گرفت.