برنامه نیروی متخصص نوا سکوشیا از تاریخ ۱۹ می ۲۰۱۵ نیروی متخصص می پذیرد

تاریخ ثبت خبر :5/3/2016

برنامه نیروی متخصص نوا سکوشیا از تاریخ ۱۹ می ۲۰۱۵ نیروی متخصص می پذیرد.
این برنامه بسیار مشابه به برنامه نیروی متخصص فدرال موسوم به Federal Skilled Worker می باشد.
متقاضیان برای واجد شرایط بودن نیاز به حداقل ۶۷ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز را  از شش بخش زیردارند.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"


۱. تحصیلات ۲۵ امتیاز
۲. زبان آیلتس جنرال معتبر ۲۸ امتیاز
۳. سابقه کاری در لیست مشاغل اعلام شده ۱۵ امتیاز
۴. سن ۱۲ امتیاز
۵. پذیرش کاری ۱۰ امتیاز
۶. سازگاری با جامعه کانادایی ۱۰ امتیاز

با این وصف در صورتی که شما:
۱. تحصیلات حداقل لیسانس
۲.آیلتس جنرال ۶ در هر اسکیل
۳. سابقه کاری بالای ۶ سال در یکی از مشاغل
۴. سن ۱۸ تا ۳۵
۵. همسر شما با آیلتس ۴
می توانید واجد شرایط شوید