تاخیر در بازگشایی برنامه ویزای تخصص و مهارت کبک

تاریخ ثبت خبر :3/29/2016

اداره مهاجرت کبک در حال بررسی شرایط مهاجرت نیروهای متخصص به این ایالت بوده و اعلام نموده است امسال تعداد ۶۳۰۰ ویزای جدید برای متقاضیان اخذ اقامت دائم کانادا صادر خواهند نمود. همچنین این اداره اعلام نموده است علی رغم تاخیرهای به وجود آمده، تغییرات چندانی در شرایط برنامه ویزای تخصص و مهارت کبک نخواهیم داشت. با حذف شرط تطبیق مدارک تحصیلی متقاضیان، در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ شرایط پذیرش آسان تر شده است و بیشتر میزان دانش متقاضیان از ایالت کبک موثر خواهد بود. گرچه تاخیر به وجود آمده امکان اقدام برای ویزا را سلب نموده اما شرایط خوبی را برای آماده سازی متقاضیان مهاجرت به کبک ایجاد نموده است. در فاصله زمانی این تاخیر متقاضیان می توانند با جمع آوری مدارک و سنجش شرایط ، خود را آماده سازند تا به محض بازگشایی مجدد، برای ویزا اقدام نمایند.