تسهیل در قوانین اخذ شهروندی کانادا

تاریخ ثبت خبر :5/15/2016

وزیر مهاجرت کشور کانادا شرایطی را اعلام نمود که اجرای اخذ شهروندی کانادا را برای متقاضیان ذیربط تسهیل و تسریع می کند.

زین پس کسانی که دارای تابعیت دوگانه در کانادا می باشند ، در صورتیکه مرتکب بعضی از جرایم بر علیه منافع ملی کشور کانادا گردند ، مانند سایر کانادایی ها به دادگاه ارجاع داده میشوند، این در حالیست که در قوانین قبل ، تابعیت آنها سلب میگردید.
قرار است حضور فیزیکی بمدت یکسال تمام جهت کسب شهروندی برای متقاضیان کمتر شود و همچنین مدت زمانی را که متقاضی بعنوان اقامت موقت در کشور کانادا را سپری نموده ، بعنوان سوابق اقامت وی محسوب شود.
سن متقاضیان نیز جهت انجام آزمون انگلیسی یا فرانسه ، از 64-14 به 54-18 تغییر کره است که این تغییرات به نفع مهاجرین به کانادا می باشد .