حداقل امتیاز CRS لازم در آخرین طرح EXPRESS ENTRY

تاریخ ثبت خبر :3/29/2016

حداقل امتیاز CRS لازم در آخرین (بیست و هشتمین) طرح EXPRESS ENTRY برای مهاجرت به کانادا، ۲۴ ژانویه ۲۰۱۶ ۱۴۸۴ پرونده متقاضی دعوتنامه ی درخواست (ITAs) ، واجد شرایط برای دریافت اقامت دائم کانادا شده اند. مطابق با ۲۸ امین طرح express entry، حداقل امتیاز لازم برای انتخاب شدن به ۴۵۳ کاهش یافته است. این کاهش امتیاز بسیاری از متقاضیان را که تاکنون شانس موفقیت نداشته اند، واجد شرایط خواهد کرد.