خبر مهم در مورد نیروی متخصص کبک کانادا

تاریخ ثبت خبر :3/29/2016

درصورتی که درواقع مهاجرت به کبک از طریق نیروی متخصص در ابتدای شروع کار پرونده نیاز به مدرک فرانسه ندارد ولی پس از آن و دراواسط کار، درخواست مدرک زبان از سوی اداره مهاجرت کانادا در سطح پیشرفته می‌شود. بنا بر این اطلاعیه مهم، متقاضیان عزیز آگاه باشند که بدون دانش فرانسه مهاجرت به استان کبک کانادا غیرممکن خواهد بود.