خسارت فراوان در پی تشدید آتش سوزی های جنگلی در کانادا

تاریخ ثبت خبر :8/23/2017

تلاش برای مهارکردن آتش سوزی گسترده در اراضی جنگلی استان «بریتیش کلمبیا» ی کانادا همچنان ادامه دارد.

شدت این آتش سوزی به حدّی است که رسانه های محلی کانادا این آتش سوزی را بزرگ ترین حریق جنگلی در طول تاریخ بریتیش کلمبیا توصیف کرده اند.

شعله های آتش تا کنون چهارصد و شصت و هفت هزار هکتار از اراضی جنگلی این استان کانادایی را در برگرفته است.

وزیر دارایی بریتیش کلمبیا می گوید هزینه  خاموش کردن این آتش تا کنون برای آنها صدها میلیون دلار تمام شده است.