مهاجرت به آلبرتا

تاریخ ثبت خبر :3/29/2016

طبق مقررات مذکور، آلبرتایی ها می توانند در صورتیکه والدین، فرزندان، برادر و خواهر، عمو و عمه، خاله و دایی، برادرزاده و خواهر زاده آنها، شرایط لازم برای اخذ پذیرش مهاجرت را داشته باشند، آنان را تحت پوشش خود، به آلبرتا بیاورند.این افراد لازم نیست دعوت نامه شغلی ( Job offer ) داشته باشند ،اما باید ثابت کنند که  توانایی ورود به بازار کار آلبرتا را دارند.همچنین متقاضیان باید دارای حداقل مدرک دیپلم یا فنی و حرفه ای و سابقه کار باشند و سن آنها بین 21 تا 45 سال باشد.در این طرح سرمایه قابل دسترس متقاضیان، معادل 10،000 دلار ، به ازای فرد اصلی خانواده ، باضافه 2،000 دلار برای افراد تحت پوشش خود تعیین شده است.
اضافه می شود آلبرتا هم اکنون با کمبود 30 تا 40 هزار نیروی کار روبرو است که این میزان طی دهه آینده به 110 هزار نفر می رسد.
ایالت ثروتمند و نفتی آلبرتا در غرب کانادا قرار دارد و مهمترین شهرهای آن ادمونتون و کالگری است.