کاهش مالیات بر سود صنعتی و پردازشی ساسکاچوان​

تاریخ ثبت خبر :4/23/2016

کاهش مالیات برای شرکت هایی در صنایع تولیدی و پردازشی اعمال خواهد شد. نرخ مالیات بر درآمد شرکتی ساسکاچوان، همانطور که در اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکتی T2 فدرال گزارش شده، تا ۱۰ درصد سود صنعتی و پردازشی شرکت کاهش خواهد یافت. شرکت های مستقر در ساسکاچوان با تخصیص بالای درآمد به ساسکاچوان نسبت به شرکت هایی با تخصیص پایین درآمد، کاهش مالیاتی بیشتری دریافت خواهند کرد.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

کاهش مالیاتی از یک مقدار پایه استفاده می کند (برابر با تفاوت میان نرخ مالیات بر درآمد عمومی شرکت و و ۱۰ درصد) که در تخصیص درآمد شرکت به ساسکاچوان ضرب خواهد شد تا به خالص نرخ کاهش مالیاتی ساسکاچوان برسد. سپس، خالص کاهش نرخ مالیاتی ساسکاچوان برای سهم سود شرکت های تولیدی و پردازشی از شرکت های ساسکاچوان اعمال می شود تا میزان کاهش مالیاتی را تعیین کند.کاهش مالیاتی به عنوان تخفیف مالیات بر درآمد شرکت به وسیله بخش درآمد وزارت امور مالی اداره می شود. شرکت ها ملزم خواهند بود تا برای تخفیف در مالیات پرداختی، با پر کردن اظهارنامه T2 مالیات بر درآمد شرکت، مستقیما به امور مالی ساسکاچوان درخواست دهند.

"خبر خوان وبسایت مهاجرت ایرانی"

تخفیف قابل پرداخت از میزان محاسبه شده در خط G فرم درخواست یا خالص مالیات بر درآمد ساسکاچوانی که در اظهارنامه مالیات بر درآمد T2 شرکت محاسبه شده است، کمتر خواهد بود.برای سال های مالی موثری که به سال ۲۰۰۰ یا پس از آن ختم می شوند، تخفیف مالیاتی به وسیله آژانس درآمد کانادا اداره خواهد شد. شرکت ها باید برنامه اجرایی ۴۰۴ در اظهارنامه T2 مالیات بر درآمد شرکت را تکمیل نمایند. اعتبارها مستقیما برای هر مالیات بر درآمد پرداختنی محاسبه شده ساسکاچوان در اظهارنامه T2 اعمال می شود.