مشاغل استرالیا CSOL


CSOL

این لیست ، تعداد بیشتری از مشاغل استرالیا را شامل میشود و شامل رشته هایی است که الزاما باید اسپانسر ایالتی داشته باشند و برای مهاجرت از طریق مهارت و تخصص (ویزای 190و 489) مورد استفاده قرار میگیرند.


کد

شغل

مرجع ارزیابی

سطح

111111

Chief Executive or Managing Director

AIM

1

111211

Corporate General Manager

AIM

1

111212

Defence Force Senior Officer

VETASSESS

1

121111

Aquaculture Farmer

VETASSESS

1

121211

Cotton Grower

VETASSESS

1

121212

Flower Grower

VETASSESS

1

121213

Fruit or Nut Grower

VETASSESS

1

121214

Grain, Oilseed or Pasture Grower

VETASSESS

1

121215

Grape Grower

VETASSESS

1

121216

Mixed Crop Farmer

VETASSESS

1

121217

Sugar Cane Grower

VETASSESS

1

121218

Turf Grower

VETASSESS

1

121221

Vegetable Grower

VETASSESS

1

121299

Crop Farmers nec

VETASSESS

1

121311

Apiarist

VETASSESS

1

121312

Beef Cattle Farmer

VETASSESS

1

121313

Dairy Cattle Farmer

VETASSESS

1

121314

Deer Farmer

VETASSESS

1

121315

Goat Farmer

VETASSESS

1

121316

Horse Breeder

VETASSESS

1

121317

Mixed Livestock Farmer

VETASSESS

1

121318

Pig Farmer

VETASSESS

1

121321

Poultry Farmer

VETASSESS

1

121322

Sheep Farmer

VETASSESS

1

121399

Livestock Farmers nec

VETASSESS

1

121411

Mixed Crop and Livestock Farmer

VETASSESS

1

131112

Sales and Marketing Manager

AIM

1

131113

Advertising Manager

AIM

1

131114

Public Relations Manager

AIM

1

132111

Corporate Services Manager

VETASSESS

1

132211

Finance Manager

CPAA/ICAA/IPA

1

132311

Human Resource Manager

AIM

1

132411

Policy and Planning Manager

VETASSESS

1

132511

Research and Development Manager

VETASSESS

1

133111

Construction Project Manager

VETASSESS

1

133112

Project Builder

VETASSESS

1

133211

Engineering Manager

EA/AIM

1

133311

Importer or Exporter

VETASSESS

1

133312

Wholesaler

VETASSESS

1

133411

Manufacturer

VETASSESS

1

133511

Production Manager (Forestry)

VETASSESS

1

133512

Production Manager (Manufacturing)

VETASSESS

1

133513

Production Manager (Mining)

VETASSESS

1

133611

Supply and Distribution Manager

AIM

1

133612

Procurement Manager

AIM

1

134111

Child Care Centre Manager

TRA

1

134211

Medical Administrator

VETASSESS

1

134212

Nursing Clinical Director

ANMAC

1

134213

Primary Health Organisation Manager

VETASSESS

1

134214

Welfare Centre Manager

ACWA/VETASSESS

1

134299

Health and Welfare Services Managers nec

VETASSESS

1

134311

School Principal

VETASSESS

1

134411

Faculty Head

VETASSESS

1

134412

Regional Education Manager

VETASSESS

1

134499

Education Managers nec

VETASSESS

1

135111

Chief Information Officer

ACS

1

135112

ICT Project Manager

ACS

1

135199

ICT Managers nec

ACS

1

139111

Commissioned Defence Force Officer

VETASSESS

1

139112

Commissioned Fire Officer

VETASSESS

1

139113

Commissioned Police Officer

VETASSESS

1

139211

Senior Non-commissioned Defence Force Member

VETASSESS

1

139911

Arts Administrator or Manager

VETASSESS

1

139912

Environmental Manager

VETASSESS

1

139913

Laboratory Manager

VETASSESS

1

139914

Quality Assurance Manager

VETASSESS

1

139915

Sports Administrator

VETASSESS

1

139999

Specialist Managers nec

VETASSESS

1

141111

Cafe or Restaurant Manager

VETASSESS

2

141211

Caravan Park and Camping Ground Manager

VETASSESS

2

141311

Hotel or Motel Manager

VETASSESS

2

141411

Licensed Club Manager

VETASSESS

2

141911

Bed and Breakfast Operator

VETASSESS

2

141912

Retirement Village Manager

VETASSESS

2

141999

Accommodation and Hospitality Managers nec

VETASSESS

2

142112

Antique Dealer

VETASSESS

2

142113

Betting Agency Manager

VETASSESS

2

142114

Hair or Beauty Salon Manager

VETASSESS

2

142115

Post Office Manager

VETASSESS

2

142116

Travel Agency Manager

VETASSESS

2

149111

Amusement Centre Manager

VETASSESS

2

149112

Fitness Centre Manager

VETASSESS

2

149113

Sports Centre Manager

VETASSESS

2

149211

Call or Contact Centre Manager

VETASSESS

2

149212

Customer Service Manager

VETASSESS

2

149311

Conference and Event Organiser

VETASSESS

2

149411

Fleet Manager

VETASSESS

2

149412

Railway Station Manager

VETASSESS

2

149413

Transport Company Manager

VETASSESS

2

149911

Boarding Kennel or Cattery Operator

VETASSESS

2

149912

Cinema or Theatre Manager

VETASSESS

2

149913

Facilities Manager

VETASSESS

2

149914

Financial Institution Branch Manager

VETASSESS

2

149915

Equipment Hire Manager

VETASSESS

2

211111

Actor

VETASSESS

1

211112

Dancer or Choreographer

VETASSESS

1

211113

Entertainer or Variety Artist

VETASSESS

1

211199

Actors, Dancers and Other Entertainers nec

VETASSESS

1

211211

Composer

VETASSESS

1

211212

Music Director

VETASSESS

1

211213

Musician (Instrumental)

VETASSESS

1

211214

Singer

VETASSESS

1

211299

Music Professionals nec

VETASSESS

1

211311

Photographer

VETASSESS

1

211411

Painter (Visual Arts)

VETASSESS

1

211412

Potter or Ceramic Artist

VETASSESS

1

211413

Sculptor

VETASSESS

1

211499

Visual Arts and Crafts Professionals nec

VETASSESS

1

212111

Artistic Director

VETASSESS

1

212112

Media Producer (excluding Video)

VETASSESS

1

212113

Radio Presenter

VETASSESS

1

212114

Television Presenter

VETASSESS

1

212211

Author

VETASSESS

1

212212

Book or Script Editor

VETASSESS

1

212311

Art Director (Film, Television or Stage)

VETASSESS

1

212312

Director (Film, Television, Radio or Stage)

VETASSESS

1

212313

Director of Photography

VETASSESS

1

212314

Film and Video Editor

VETASSESS

1

212315

Program Director (Television or Radio)

VETASSESS

1

212316

Stage Manager

VETASSESS

1

212317

Technical Director

VETASSESS

1

212318

Video Producer

VETASSESS

1

212399

Film, Television, Radio and Stage Directors nec

VETASSESS

1

212411

Copywriter

VETASSESS

1

212412

Newspaper or Periodical Editor

VETASSESS

1

212413

Print Journalist

VETASSESS

1

212414

Radio Journalist

VETASSESS

1

212415

Technical Writer

VETASSESS

1

212416

Television Journalist

VETASSESS

1

212499

Journalists and Other Writers nec

VETASSESS

1

221111

Accountant (General)

CPAA/ICAA/IPA

1

221112

Management Accountant

CPAA/ICAA/IPA

1

221113

Taxation Accountant

CPAA/ICAA/IPA

1

221211

Company Secretary

VETASSESS

1

221212

Corporate Treasurer

CPAA/ICAA/IPA

1

221213

External Auditor

CPAA/ICAA/IPA

1

221214

Internal Auditor

VETASSESS

1

222111

Commodities Trader

VETASSESS

2

222112

Finance Broker

VETASSESS

2

222113

Insurance Broker

VETASSESS

2

222199

Financial Brokers nec

VETASSESS

2

222211

Financial Market Dealer

VETASSESS

1

222212

Futures Trader

VETASSESS

1

222213

Stockbroking Dealer

VETASSESS

1

222299

Financial Dealers nec

VETASSESS

1

222311

Financial Investment Adviser

VETASSESS

1

222312

Financial Investment Manager

VETASSESS

1

223111

Human Resource Adviser

VETASSESS

1

223112

Recruitment Consultant

VETASSESS

1

223113

Workplace Relations Adviser

VETASSESS

1

223211

ICT Trainer

ACS

1

223311

Training and Development Professional

VETASSESS

1

224111

Actuary

VETASSESS

1

224112

Mathematician

VETASSESS

1

224113

Statistician

VETASSESS

1

224211

Archivist

VETASSESS

1

224212

Gallery or Museum Curator

VETASSESS

1

224213

Health Information Manager

VETASSESS

1

224214

Records Manager

VETASSESS

1

224311

Economist

VETASSESS

1

224411

Intelligence Officer

VETASSESS

1

224412

Policy Analyst

VETASSESS

1

224511

Land Economist

VETASSESS

1

224512

Valuer

VETASSESS

1

224611

Librarian

VETASSESS

1

224711

Management Consultant

VETASSESS

1

224712

Organisation and Methods Analyst

VETASSESS

1

224911

Electorate Officer

VETASSESS

1

224912

Liaison Officer

VETASSESS

1

224913

Migration Agent

VETASSESS

1

224914

Patents Examiner

VETASSESS

1

224999

Information and Organisation Professionals nec

VETASSESS

1

225111

Advertising Specialist

VETASSESS

1

225112

Market Research Analyst

VETASSESS

1

225113

Marketing Specialist

VETASSESS

1

225211

ICT Account Manager

VETASSESS

1

225212

ICT Business Development Manager

VETASSESS

1

225213

ICT Sales Representative

VETASSESS

1

225311

Public Relations Professional

VETASSESS

1

225411

Sales Representative (Industrial Products)

VETASSESS

1

225412

Sales Representative (Medical and Pharmaceutical Products)

VETASSESS

1

225499

Technical Sales Representatives nec

VETASSESS

1

231111

Aeroplane Pilot

CASA

1

231112

Air Traffic Controller

VETASSESS

1

231113

Flying Instructor

VETASSESS

1

231114

Helicopter Pilot

CASA

1

231199

Air Transport Professionals nec

VETASSESS

1

231211

Master Fisher

VETASSESS

1

231212

Ship's Engineer

AMSA

1

231213

Ship's Master

AMSA

1

231214

Ship's Officer

AMSA

1

231215

Marine Surveyor

AMSA

1

231299

Marine Transport Professionals nec

VETASSESS

1

232111

Architect

AACA

1

232112

Landscape Architect

VETASSESS

1

232212

Surveyor

SSSI

1

232213

Cartographer

VETASSESS

1

232214

Other Spatial Scientist

VETASSESS

1

232311

Fashion Designer

VETASSESS

1

232312

Industrial Designer

VETASSESS

1

232313

Jewellery Designer

VETASSESS

1

232411

Graphic Designer

VETASSESS

1

232412

Illustrator

VETASSESS

1

232413

Multimedia Designer

VETASSESS

1

232414

Web Designer

VETASSESS

1

232511

Interior Designer

VETASSESS

1

232611

Urban and Regional Planner

VETASSESS

1

233111

Chemical Engineer

EA

1

233112

Materials Engineer

EA

1

233211

Civil Engineer

EA

1

233212

Geotechnical Engineer

EA

1

233213

Quantity Surveyor

AIQS

1

233214

Structural Engineer

EA

1

233215

Transport Engineer

EA

1

233311

Electrical Engineer

EA

1

233411

Electronics Engineer

EA

1

233511

Industrial Engineer

EA

1

233512

Mechanical Engineer

EA

1

233513

Production or Plant Engineer

EA

1

233611

Mining Engineer (excluding Petroleum)

EA

1

233612

Petroleum Engineer

EA

1

233911

Aeronautical Engineer

EA

1

233912

Agricultural Engineer

EA

1

233913

Biomedical Engineer

EA

1

233914

Engineering Technologist

EA

1

233915

Environmental Engineer

EA

1

233916

Naval Architect

EA

1

233999

Engineering Professionals nec

EA

1

234111

Agricultural Consultant

VETASSESS

1

234112

Agricultural Scientist

VETASSESS

1

234113

Forester

VETASSESS

1

234211

Chemist

VETASSESS

1

234212

Food Technologist

VETASSESS

1

234213

Wine Maker

VETASSESS

1

234311

Conservation Officer

VETASSESS

1

234312

Environmental Consultant

VETASSESS

1

234313

Environmental Research Scientist

VETASSESS

1

234314

Park Ranger

VETASSESS

1

234399

Environmental Scientists nec

VETASSESS

1

234411

Geologist

VETASSESS

1

234412

Geophysicist

VETASSESS

1

234413

Hydrogeologist

VETASSESS

1

234511

Life Scientist (General)

VETASSESS

1

234513

Biochemist

VETASSESS

1

234514

Biotechnologist

VETASSESS

1

234515

Botanist

VETASSESS

1

234516

Marine Biologist

VETASSESS

1

234517

Microbiologist

VETASSESS

1

234518

Zoologist

VETASSESS

1

234599

Life Scientists nec

VETASSESS

1

234611

Medical Laboratory Scientist

AIMS

1

234711

Veterinarian

AVBC

1

234911

Conservator

VETASSESS

1

234912

Metallurgist

VETASSESS

1

234913

Meteorologist

VETASSESS

1

234914

Physicist

ACPSEM/VETASSESS

1

234915

Exercise Physiologist

VETASSESS

1

234999

Natural and Physical Science Professionals nec

VETASSESS

1

241111

Early Childhood (Pre-primary School) Teacher

AITSL

1

241213

Primary School Teacher

AITSL

1

241311

Middle School Teacher

AITSL

1

241411

Secondary School Teacher

AITSL

1

241511

Special Needs Teacher

AITSL

1

241512

Teacher of the Hearing Impaired

AITSL

1

241513

Teacher of the Sight Impaired

AITSL

1

241599

Special Education Teachers nec

AITSL

1

242111

University Lecturer

VETASSESS

1

242112

University Tutor

VETASSESS

1

242211

Vocational Education Teacher

VETASSESS/TRA

1

249111

Education Adviser

VETASSESS

1

249112

Education Reviewer

VETASSESS

1

249211

Art Teacher (Private Tuition)

VETASSESS

1

249212

Dance Teacher (Private Tuition)

VETASSESS

1

249213

Drama Teacher (Private Tuition)

VETASSESS

1

249214

Music Teacher (Private Tuition)

VETASSESS

1

249299

Private Tutors and Teachers nec

VETASSESS

1

249311

Teacher of English to Speakers of Other Languages

VETASSESS

1

251111

Dietitian

DAA

1

251112

Nutritionist

VETASSESS

1

251211

Medical Diagnostic Radiographer

AIR

1

251212

Medical Radiation Therapist

AIR

1

251213

Nuclear Medicine Technologist

ANZSNM

1

251214

Sonographer

AIR

1

251311

Environmental Health Officer

VETASSESS

1

251312

Occupational Health and Safety Adviser

VETASSESS

1

251411

Optometrist

OCANZ

1

251412

Orthoptist

VETASSESS

1

251511

Hospital Pharmacist

APharmC

1

251512

Industrial Pharmacist

VETASSESS

1

251513

Retail Pharmacist

ApharmC

1

251911

Health Promotion Officer

VETASSESS

1

251912

Orthotist or Prosthetist

VETASSESS

1

251999

Health Diagnostic and Promotion Professionals nec

VETASSESS

1

252111

Chiropractor

CCEA

1

252112

Osteopath

AOAC

1

252211

Acupuncturist

VETASSESS

1

252212

Homoeopath

VETASSESS

1

252213

Naturopath

VETASSESS

1

252214

Traditional Chinese Medicine Practitioner

CMBA

1

252299

Complementary Health Therapists nec

VETASSESS

1

252311

Dental Specialist

ADC

1

252312

Dentist

ADC

1

252411

Occupational Therapist

OTC

1

252511

Physiotherapist

APC

1

252611

Podiatrist

ANZPAC

1

252711

Audiologist

VETASSESS

1

252712

Speech Pathologist

SPA

1

253111

General Practitioner

MBA

1

253112

Resident Medical Officer

MBA

1

253211

Anaesthetist

MBA

1

253311

Specialist Physician (General Medicine)

MBA

1

253312

Cardiologist

MBA

1

253313

Clinical Haematologist

MBA

1

253314

Medical Oncologist

MBA

1

253315

Endocrinologist

MBA

1

253316

Gastroenterologist

MBA

1

253317

Intensive Care Specialist

MBA

1

253318

Neurologist

MBA

1

253321

Paediatrician

MBA

1

253322

Renal Medicine Specialist

MBA

1

253323

Rheumatologist

MBA

1

253324

Thoracic Medicine Specialist

MBA

1

253399

Specialist Physicians nec

MBA

1

253411

Psychiatrist

MBA

1

253511

Surgeon (General)

MBA

1

253512

Cardiothoracic Surgeon

MBA

1

253513

Neurosurgeon

MBA

1

253514

Orthopaedic Surgeon

MBA

1

253515

Otorhinolaryngologist

MBA

1

253516

Paediatric Surgeon

MBA

1

253517

Plastic and Reconstructive Surgeon

MBA

1

253518

Urologist

MBA

1

253521

Vascular Surgeon

MBA

1

253911

Dermatologist

MBA

1

253912

Emergency Medicine Specialist

MBA

1

253913

Obstetrician and Gynaecologist

MBA

1

253914

Ophthalmologist

MBA

1

253915

Pathologist

MBA

1

253917

Diagnostic and Interventional Radiologist

MBA

1

253918

Radiation Oncologist

MBA

1

253999

Medical Practitioners nec

MBA

1

254111

Midwife

ANMAC

1

254211

Nurse Educator

ANMAC

1

254212

Nurse Researcher

ANMAC

1

254311

Nurse Manager

ANMAC

1

254411

Nurse Practitioner

ANMAC

1

254412

Registered Nurse (Aged Care)

ANMAC

1

254413

Registered Nurse (Child and Family Health)

ANMAC

1

254414

Registered Nurse (Community Health)

ANMAC

1

254415

Registered Nurse (Critical Care and Emergency)

ANMAC

1

254416

Registered Nurse (Developmental Disability)

ANMAC

1

254417

Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)

ANMAC

1

254418

Registered Nurse (Medical)

ANMAC

1

254421

Registered Nurse (Medical Practice)

ANMAC

1

254422

Registered Nurse (Mental Health)

ANMAC

1

254423

Registered Nurse (Perioperative)

ANMAC

1

254424

Registered Nurse (Surgical)

ANMAC

1

254425

Registered Nurse (Paediatrics)

ANMAC

1

254499

Registered Nurses nec

ANMAC

1

261111

ICT Business Analyst

ACS

1

261112

Systems Analyst

ACS

1

261211

Multimedia Specialist

ACS

1

261212

Web Developer

ACS

1

261311

Analyst Programmer

ACS

1

261312

Developer Programmer

ACS

1

261313

Software Engineer

ACS

1

261314

Software Tester

ACS

1

261399

Software and Applications Programmers nec

ACS

1

262111

Database Administrator

ACS

1

262112

ICT Security Specialist

ACS

1

262113

Systems Administrator

ACS

1

263111

Computer Network and Systems Engineer

ACS

1

263112

Network Administrator

ACS

1

263113

Network Analyst

ACS

1

263211

ICT Quality Assurance Engineer

ACS

1

263212

ICT Support Engineer

ACS

1

263213

ICT Systems Test Engineer

ACS

1

263299

ICT Support and Test Engineers nec

ACS

1

263311

Telecommunications Engineer

EA

1

263312

Telecommunications Network Engineer

EA

1

271111

Barrister

SLAA

1

271211

Judge

AGE

1

271212

Magistrate

AGE

1

271213

Tribunal Member

AGE

1

271214

Intellectual Property Lawyer

VETASSESS

1

271299

Judicial and Other Legal Professionals nec

VETASSESS

1

271311

Solicitor

SLAA

1

272111

Careers Counsellor

VETASSESS

1

272112

Drug and Alcohol Counsellor

VETASSESS

1

272113

Family and Marriage Counsellor

VETASSESS

1

272114

Rehabilitation Counsellor

VETASSESS

1

272115

Student Counsellor

VETASSESS

1

272199

Counsellors nec

VETASSESS

1

272211

Minister of Religion

VETASSESS

1

272311

Clinical Psychologist

APS

1

272312

Educational Psychologist

APS

1

272313

Organisational Psychologist

APS

1

272314

Psychotherapist

VETASSESS

1

272399

Psychologists nec

APS

1

272411

Historian

VETASSESS

1

272412

Interpreter

NAATI

1

272413

Translator

NAATI

1

272414

Archaeologist

VETASSESS

1

272499

Social Professionals nec

VETASSESS

1

272511

Social Worker

AASW

1

272611

Community Arts Worker

VETASSESS

1

272612

Recreation Officer

VETASSESS

1

272613

Welfare Worker

ACWA

1

311111

Agricultural Technician

VETASSESS

2

311211

Anaesthetic Technician

VETASSESS

2

311212

Cardiac Technician

VETASSESS

2

311213

Medical Laboratory Technician

AIMS

2

311214

Operating Theatre Technician

VETASSESS

2

311215

Pharmacy Technician

VETASSESS

2

311216

Pathology Collector

AIMS

3

311299

Medical Technicians nec

VETASSESS

2

311311

Fisheries Officer

VETASSESS

2

311312

Meat Inspector

VETASSESS

2

311313

Quarantine Officer

VETASSESS

2

311399

Primary Products Inspectors nec

VETASSESS

2

311411

Chemistry Technician

VETASSESS

2

311412

Earth Science Technician

VETASSESS

2

311413

Life Science Technician

VETASSESS

2

311414

School Laboratory Technician

VETASSESS

2

311415

Hydrographer

VETASSESS

2

311499

Science Technicians nec

VETASSESS

2

312111

Architectural Draftsperson

VETASSESS

2

312112

Building Associate

VETASSESS

2

312113

Building Inspector

VETASSESS

2

312114

Construction Estimator

VETASSESS

2

312115

Plumbing Inspector

VETASSESS

2

312116

Surveying or Spatial Science Technician

VETASSESS

2

312199

Architectural, Building and Surveying Technicians nec

VETASSESS

2

312211

Civil Engineering Draftsperson

EA/VETASSESS

2

312212

Civil Engineering Technician

VETASSESS

2

312311

Electrical Engineering Draftsperson

EA

2

312312

Electrical Engineering Technician

TRA

2

312411

Electronic Engineering Draftsperson

EA

2

312412

Electronic Engineering Technician

TRA

2

312511

Mechanical Engineering Draftsperson

EA

2

312512

Mechanical Engineering Technician

TRA

2

312611

Safety Inspector

VETASSESS

2

312911

Maintenance Planner

VETASSESS

2

312912

Metallurgical or Materials Technician

VETASSESS

2

312913

Mine Deputy

VETASSESS

2

312999

Building and Engineering Technicians nec

EA/VETASSESS

2

313111

Hardware Technician

TRA

2

313112

ICT Customer Support Officer

TRA

2

313113

Web Administrator

ACS

2

313199

ICT Support Technicians nec

TRA

2

313211

Radiocommunications Technician

TRA

2

313212

Telecommunications Field Engineer

EA

2

313213

Telecommunications Network Planner

EA

2

313214

Telecommunications Technical Officer or Technologist

EA

2

321111

Automotive Electrician

TRA

3

321211

Motor Mechanic (General)

TRA

3

321212

Diesel Motor Mechanic

TRA

3

321213

Motorcycle Mechanic

TRA

3

321214

Small Engine Mechanic

TRA

3

322111

Blacksmith

TRA

3

322112

Electroplater

TRA

3

322113

Farrier

TRA

3

322114

Metal Casting Trades Worker

TRA

3

322115

Metal Polisher

TRA

3

322211

Sheetmetal Trades Worker

TRA

3

322311

Metal Fabricator

TRA

3

322312

Pressure Welder

TRA

3

322313

Welder (First Class)

TRA

3

323111

Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)

TRA

3

323112

Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)

TRA

3

323113

Aircraft Maintenance Engineer (Structures)

TRA

3

323211

Fitter (General)

TRA

3

323212

Fitter and Turner

TRA

3

323213

Fitter-Welder

TRA

3

323214

Metal Machinist (First Class)

TRA

3

323215

Textile, Clothing and Footwear Mechanic

TRA

3

323299

Metal Fitters and Machinists nec

TRA

3

323311

Engraver

TRA

3

323312

Gunsmith

TRA

3

323313

Locksmith

TRA

3

323314

Precision Instrument Maker and Repairer

TRA

3

323315

Saw Doctor

TRA

3

323316

Watch and Clock Maker and Repairer

TRA

3

323411

Engineering Patternmaker

TRA

3

323412

Toolmaker

TRA

3

324111

Panelbeater

TRA

3

324211

Vehicle Body Builder

TRA

3

324212

Vehicle Trimmer

TRA

3

324311

Vehicle Painter

TRA

3

331111

Bricklayer

TRA

3

331112

Stonemason

TRA

3

331211

Carpenter and Joiner

TRA

3

331212

Carpenter

TRA

3

331213

Joiner

TRA

3

332111

Floor Finisher

TRA

3

332211

Painting Trades Worker

TRA

3

333111

Glazier

TRA

3

333211

Fibrous Plasterer

TRA

3

333212

Solid Plasterer

TRA

3

333311

Roof Tiler

TRA

3

333411

Wall and Floor Tiler

TRA

3

334111

Plumber (General)

TRA

3

334112

Airconditioning and Mechanical Services Plumber

TRA

3

334113

Drainer

TRA

3

334114

Gasfitter

TRA

3

334115

Roof Plumber

TRA

3

341111

Electrician (General)

TRA

3

341112

Electrician (Special Class)

TRA

3

341113

Lift Mechanic

TRA

3

342111

Airconditioning and Refrigeration Mechanic

TRA

3

342211

Electrical Linesworker

TRA

3

342212

Technical Cable Jointer

TRA

3

342311

Business Machine Mechanic

TRA

3

342312

Communications Operator

TRA

3

342313

Electronic Equipment Trades Worker

TRA

3

342314

Electronic Instrument Trades Worker (General)

TRA

3

342315

Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)

TRA

3

342411

Cabler (Data and Telecommunications)

TRA

3

342412

Telecommunications Cable Jointer

TRA

3

342413

Telecommunications Linesworker

TRA

3

342414

Telecommunications Technician

TRA

3

351111

Baker

TRA

3

351112

Pastrycook

TRA

3

351211

Butcher or Smallgoods Maker

TRA

3

351311

Chef

TRA

2

351411

Cook

TRA

3

361111

Dog Handler or Trainer

VETASSESS

3

361112

Horse Trainer

TRA

3

361114

Zookeeper

VETASSESS

3

361115

Kennel Hand

VETASSESS

3

361199

Animal Attendants and Trainers nec

VETASSESS

3

361211

Shearer

VETASSESS

3

361311

Veterinary Nurse

VETASSESS

3

362111

Florist

TRA

3

362211

Gardener (General)

TRA

3

362212

Arborist

TRA

3

362213

Landscape Gardener

TRA

3

362311

Greenkeeper

TRA

3

362411

Nurseryperson

TRA

3

391111

Hairdresser

TRA

3

392111

Print Finisher

TRA

3

392112

Screen Printer

TRA

3

392211

Graphic Pre-press Trades Worker

TRA

3

392311

Printing Machinist

TRA

3

392312

Small Offset Printer

TRA

3

393111

Canvas Goods Fabricator

TRA

3

393112

Leather Goods Maker

TRA

3

393113

Sail Maker

TRA

3

393114

Shoemaker

TRA

3

393211

Apparel Cutter

TRA

3

393212

Clothing Patternmaker

TRA

3

393213

Dressmaker or Tailor

TRA

3

393299

Clothing Trades Workers nec

VETASSESS

3

393311

Upholsterer

TRA

3

394111

Cabinetmaker

TRA

3

394211

Furniture Finisher

TRA

3

394212

Picture Framer

TRA

3

394213

Wood Machinist

TRA

3

394214

Wood Turner

TRA

3

394299

Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec

TRA

3

399111

Boat Builder and Repairer

TRA

3

399112

Shipwright

TRA

3

399211

Chemical Plant Operator

TRA

3

399212

Gas or Petroleum Operator

TRA

3

399213

Power Generation Plant Operator

TRA

3

399311

Gallery or Museum Technician

TRA

2

399312

Library Technician

VETASSESS

2

399411

Jeweller

TRA

3

399511

Broadcast Transmitter Operator

TRA

3

399512

Camera Operator (Film, Television or Video)

TRA

3

399513

Light Technician

TRA

3

399514

Make Up Artist

TRA

3

399515

Musical Instrument Maker or Repairer

TRA

3

399516

Sound Technician

TRA

3

399517

Television Equipment Operator

TRA

3

399599

Performing Arts Technicians nec

VETASSESS

3

399611

Signwriter

TRA

3

399911

Diver

VETASSESS

3

399912

Interior Decorator

VETASSESS

2

399913

Optical Dispenser

TRA

3

399914

Optical Mechanic

TRA

3

399916

Plastics Technician

TRA

3

399917

Wool Classer

TRA

3

399918

Fire Protection Equipment Technician

TRA

3

399999

Technicians and Trades Workers nec

TRA

3

411111

Ambulance Officer

VETASSESS

2

411112

Intensive Care Ambulance Paramedic

VETASSESS

2

411211

Dental Hygienist

VETASSESS

2

411212

Dental Prosthetist

TRA

2

411213

Dental Technician

TRA

2

411214

Dental Therapist

VETASSESS

2

411311

Diversional Therapist

VETASSESS

3

411411

Enrolled Nurse

ANMAC

2

411412

Mothercraft Nurse

VETASSESS

2

411511

Aboriginal and Torres Strait Islander Health Worker

VETASSESS

2

411611

Massage Therapist

VETASSESS

2

411711

Community Worker

VETASSESS

2

411712

Disabilities Services Officer

VETASSESS

2

411713

Family Support Worker

VETASSESS

2

411714

Parole or Probation Officer

VETASSESS

2

411715

Residential Care Officer

VETASSESS

2

411716

Youth Worker

VETASSESS

2

441111

Defence Force Member - Other Ranks

VETASSESS

3

441211

Emergency Service Worker

VETASSESS

3

441212

Fire Fighter

VETASSESS

3

441311

Detective

VETASSESS

2

441312

Police Officer

VETASSESS

2

442111

Prison Officer

VETASSESS

4

451211

Driving Instructor

VETASSESS

3

451311

Funeral Director

VETASSESS

2

451399

Funeral Workers nec

VETASSESS

3

451711

Flight Attendant

VETASSESS

3

451799

Travel Attendants nec

VETASSESS

3

451815

First Aid Trainer

VETASSESS

3

452311

Diving Instructor (Open Water)

VETASSESS

3

452312

Gymnastics Coach or Instructor

VETASSESS

3

452313

Horse Riding Coach or Instructor

VETASSESS

3

452314

Snowsport Instructor

VETASSESS

3

452315

Swimming Coach or Instructor

VETASSESS

3

452316

Tennis Coach

VETASSESS

3

452317

Other Sports Coach or Instructor

VETASSESS

3

452318

Dog or Horse Racing Official

VETASSESS

3

452321

Sports Development Officer

VETASSESS

2

452322

Sports Umpire

VETASSESS

3

452323

Other Sports Official

VETASSESS

3

452411

Footballer

VETASSESS

3

452412

Golfer

VETASSESS

3

452413

Jockey

TRA

3

452499

Sportspersons nec

VETASSESS

3

511111

Contract Administrator

VETASSESS

2

511112

Program or Project Administrator

VETASSESS

2

599111

Conveyancer

VETASSESS

2

599112

Legal Executive

VETASSESS

2

599212

Court Bailiff or Sheriff

VETASSESS

3

599611

Insurance Investigator

VETASSESS

3

599612

Insurance Loss Adjuster

VETASSESS

3

599613

Insurance Risk Surveyor

VETASSESS

3

599915

Clinical Coder

VETASSESS

3

611111

Auctioneer

VETASSESS

3

611112

Stock and Station Agent

VETASSESS

3

611211

Insurance Agent

VETASSESS

3

612111

Business Broker

VETASSESS

3

612112

Property Manager

VETASSESS

3

612113

Real Estate Agency Principal

VETASSESS

2

612114

Real Estate Agent

VETASSESS

3

612115

Real Estate Representative

VETASSESS

3

639211

Retail Buyer

VETASSESS

3

639212

Wool Buyer

VETASSESS

3

712211

Driller

TRA

4

 محمد هادی توکلی
  با سلام احتراما" اینجانب دارای 43 سال سن، مدرک دکتری تربیت بدنی از کشور هندوستان که مورد تایید وزارت علوم ایران رسیده است و هم اکنون مشول تدریس به عنوان استاد در 3 دانشگاه در شهر تهران هستم. لطفا" راهنمایی بفرمائید که آیا دارای شرایط ویزای کاری استرالیا می باشم؟با تشکر  
اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید