ویزای همسر استرالیا 820 و 801

ویزای همسر (زیرگروه 820 و 801) اقدام از داخل استرالیا

ویزای ازدواج استرالیا مختص افرادیست که ازدواج رسمی و ثبت شده داشته باشند و یا بتوانند ثابت کند که در ۱۲ ماه گذشته زندگی مشترک با شریک خود داشته داشته اند.این ویزا به همسر یا شریک زندگی یک شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایط اجازه میدهد در استرالیا زندگی کنند.

داشتن ویزای موقت همسر استرالیا (زیرگروه 820) پیش نیاز اخذ ویزای دائم همسر (زیرگروه 801) می باشد و زمان درخواست اخذ این ویزا شما بایستی داخل استرالیا باشید. 

*  نکتهمهمایناستکهدوطرفبایداثباتکنندکهرابطهآنهاواقعیبودهوهدفازازدواجکسباقامتنیست. معمولادراینزمینهبایدمدارکمتعددیمبنیبراثباتروابطدوطرفقبلوبعدازازدواجارائهشود.

ویزای موقت همسر (زیرگروه 820) به شما اجازه می دهد: 

·        تا زمان دریافت ویزای دائم همسر در استرالیا اقامت داشته باشید

·        در استرالیا مشغول کار شوید

·        از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید

·        در استرالیا (بدون داشتن پشتوانه مالی دولت استرالیا)  مشغول تحصیل شوید

در صورت اخذ ویزای دائم همسر (زیرگروه 801) شما اجازه خواهید داشت: 

·        در استرالیا اقامت دائم داشته باشید

·        در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید

·        درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید

·        اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید

·        از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شود

·        تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از استرالیا به خارج و بالعکس سفر کنید.

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید،لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید