حمل و نقل در آلمان

حمل و نقل درون شهری در آلمان
اتوبــوس هــا در آلمــان وســایل نقلیــه مناســبی بــرای ســفرهای کوتــاه و بــرای دسترســی بــه منــاطقی کــه ایــستکاه هــای متــرو در مجـاورت آنهـا قـرار ندارنـد است. اتوبـوس هـا معمـولا از نظـر زمانی بسیار دقیـق بـوده و ارتفـاع آنهـا و نحـوه ایستادنـشان در ایـستگاه هـا به گونه ای می باشد کـه ورود چمـدان و یـا سـاک دسـتی، کالـسکه بچـه و ...  بــه درون آنهــا راحت مــی باشــد . همچنــین در جلــوی درب انتهــایی اتوبــوس هــا محلــی بــرای قــراردادن چمــدان و یــا کالــسکه بچـه تعبیه شده است. 
آدرس یابی مسیر
برای رفتن به یک آدرس، دانستن نزدیـک تـرین ایـستگاه هـای متـرو و یـا اتوبـوس بـه آن ضـروری می باشد . لـذا ابتـدا بایستی نزدیک تـرین ایـستگاه بـه مقـصد و مبـدأ را روی نقـشه شـبکه متـرو پیدا کرد . سـپس بهتـرین و کوتـاه ترین اتصال بین آن دو ایستگاه را شناسـایی نمـود . 
مـسیر ارتبـاطی مـی توانـد شـامل انـواع وسـایل نقلیـه ای باشد که در شهر موجود است. پـس از شناسـایی کوتـاه تـرین اتـصال بـین آن دو ایـستگاه، بـا مراجعـه به ایستگاه هر یک از وسایل نقلیـه دیگر، می توان بـه سـمت مقـصد حرکـت نمـود . 
در ایـستگاه هـای متـرو معمـولا بـر روی تـابلوی هـر ایستگاه، نام آخرین ایستگاه نوشـته شـده اسـت . لـذا بـرای یـافتن مـسیر بـرروی شـبکه وسـایل نقلیـه شـهر، بایـستی نوع و شماره خط و ایستگاه انتهایی آن یادداشت شده و با این اطلاعات به سمت مقصد حرکت نمود.
 قیمت بلـیط هـای شـهری در آلمـان بـه طـور کلـی بـسیار بـالا بوده ، بطوریکـه بسیاری از افراد ترجیح می دهند در شهر با دوچرخه تردد کنند. بلیط های شـهری در آلمـان بـرای تمـام سیـستم هـای حمـل و نقـل اعتبـار دارنـد و معمـولا بـر اسـاس زمـان و یا زون هـای شـهری محـدود مـی گردنـد . قابـل ذکـر اسـت بلـیط هـای دانـشجویی کـه دانـشگاه بـه دانـشجویان می دهد، معمولا اینگونه محدودیت ها را ندارند .
استفاده از دوچرخه برای عبـور و مـرور و بـویژه بـرای قشر دانـشجو کـه بـرای تهیـه بلـیط باید هزینه زیادی بپـردازد ویـا دانـشجویانی کـه از طـرف دانـشگاه بلـیط ارزان قیمـت دریافـت نمـی کنـد، توصـیه می گردد . اســتفاده از دوچرخــه نــه تنهــا از لحــاظ اقتــصادی بــه صــرفه اســت، بلکــه در کنــار ورزش دوچرخــه ســواری، شخص محیط شهر را بهتر دیده و می شناسد واحساس تعلق بهتری نسبت به محیط پیدا می نماید . شخص همـراه دوچرخـه مـی توانـد بـا خریـد یـک بلـیط بـرای دوچرخـه سـوار اغلـب وسـایل نقلیـه عمـومی از قبیـل S-Bahn, U-Bahn و… .شود .

هزینه های رفت و آمد
هزینه رفت وآمد در آلمـان بسیار زیـاد اسـت . افـرادی کـه هـر روز در رفـت و آمـد هـستند بهتـر اسـت از بلیط های ماهانه اسـتفاده کننـد . بـا وجـود گرانـی ایـن بلـیط هـا، آنهـا ارزان تـرین امکـان بـرای رفـت و آمـد مـداوم هستند. هزینه رفت وآمد می تواند با توجـه بزرگـی یـا کـوچکی شـهر و یـا حتـی گرانـی شـهر بـین ۴۰ تـا ۷۵ یـورو باشــد. بلــیط هــای ماهانــه ای وجــود دارد کــه هــر روز از ســاعت ۱۰ صــبح تــا ســاعت ۳ بامــداد روز بعــد قابــل استفاده می باشند.
 ایـن بلـیط هـا ارزانتـر از بلـیط هـای ماهانـه بوده و خریـد این بلـیط ها از طریـق اینترنـت نیـز بـسیارارزانتر است ولی مـی بایـست ۱ الـی ۲ هفتـه قبـل از طریـق سـایت ایبـی (Ebay) خریـداری گردند . در سـایت ایبـی همان بلـیط هـای معمـولی ماهانـه از افـرادی کـه قـبلا این بلـیط هـا را خریـداری نمـوده ولی به آنها نیاز ندارند، قابل خریـداری است . البتـه امکـان دریافـت پـول و عـدم ارسـال جـنس خریـداری شـده بویژه زمانیکه ارسال با پست غیرسفارشی باشد، وجود دارد .

انواع وسایل حمل ونقل
U-Bahn کــه مخفــف Untergrundbahn اســت بــه قطارهــایی اطــلاق مــی گـردد کـه معمـولا در زیـر زمـین بـوده و رایـج تـرین سیـستم حمـل و نقـل شـهری مـی باشد.
S-Bahn و بـــصورت اختـــصار SB کـــه مخفـــف کلمـــه Stadtschnellbahn (قطـار سـریع شـهری) و یـا Schnellbahn و Stadtbahn مـی باشـد. ایـن قطارهـا، سریع تر از انواع دیگـر بـوده و فاصـله ایـستگاه هـای آن نیـز معمـولا بیـشتر اسـت . علامـت اختصاری این مترو بصورت یک S که در دایره ای سبز رنگ قرار گرفته، می باشد.

انواع بلیط
یکی از انواع بلیط هـا، بلـیط هـای دانـشجویی مـی باشـند غالـب دانـشگاه هـای آلمـان در ازای پرداخـت مقـدار کمی پول، به دانشجویان برای یک نیم سال تحصیلی (و گاها برای یک ماه) بلیط شهری می دهند . 
یکی دیگر از انواع بلیط ها،بلیط های روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه مـی باشـند . ایـن گونـه بلـیط هـا در زمان اعتبار محـدودیت تعـداد دفعـات اسـتفاده ندارنـد و مـی تـوان در تمـام سـاعات و توسـط تمـام وسـایل نقلیـه ۱۸ عمــومی شــهری اســتفاده گردنــد .
از لحاظ هزینـه بهتـر اسـت بلـیط بـرای محـدوده هـایی خریـداری شـود کـه معمـولا شـخص بطـور مـداوم در این محدوده ها تردد مـی کند  و بـرای محـدوده هـای جدیـد مـی توانـد در زمـان نیـاز بلـیط تهیـه نمـود کـه بـرای مدت کوتاه هزینه چندانی ندارد . 
نوع دیگر بلـیط، بلـیط هـای سـاعتی بوده کـه هـم محـدودیت زمـانی ۱ الـی ۲ سـاعته و هـم محـدودیت هـای زون های شهری را دارند و تنها در زمان اعتبار قابل استفاده می باشند . 
بلـیط هـای مختلـف دیگـری هـم وجـود دارد کـه از میـان آنهـا مـی تـوان بـه بلـیط هـای گروهـی، بلـیط هـای خانوادگی، بلیط هـای ماهیانـه ای کـه در حـد فاصـل سـاعت ۱۰ صـبح تـا ۳ نیمـه شـب اعتبـار دارنـد، اشـاره نمـود . این گونه بلیط ها معمولا ارزان تر از دیگر بلیط ها می باشند. برای کسب اطلاع از انـواع و قیمـت بلـیط هـا و یـا خریـد بلـیط، بایـستی بـه باجـه هـای بلـیط فروشـی مراجعـه نمود و یا از دستگاه هـای اتوماتیـک فـروش بلـیط کـه معمـولا در هـر ایـستگاه وجـود دارد و مجهـز بـه چنـد زبـان از جمله انگلیسی اسـت، اسـتفاده نمـود . بـا کـار کـردن بـا دسـتگاه هـای اتوماتیـک فـروش بلـیط و دور زدن و جـستجو در آنها می توان اطلاعات دقیقی از انواع بلیط ها و قیمت آنها کسب نمود .