سفارت خانه ایران و آلمان

در این بخش اطلاعات، آدرس و تلفن سفارت آلمان در ایران و سفارت ایران درآلمان قرارگرفته است.