تغییر ساعت کانادا سال 2018

تاریخ ثبت خبر :3/15/2018

در بیشتر کشورهای جهان هر ساله در دو نوبت تغییر ساعت رسمی صورت می گیرد و یکبار ساعت ها به عقب و دفعه بعدی به جلو کشیده می شوند.این کار در دراز مدت اثرات مثبتی در اقتصاد کشورها می گذارد از جمله کشورهای پیشرفته ای مانند کانادا که موجب افزایش راندمان کاری و همچنین استفاده بهینه از منابع انرژی و در نتیجه صرفه جویی در منابع این کشور می شود. 

این دو نوبت عبارتند از اواخر تابستان و اواخر زمستان. در سال 2018 در کانادا این  تغییر ساعت زمستانی که بهDAY LIGHT SAVING  معروف است  در تاریخ 11 ماهMarch  اتفاق افتاده است و از آن تاریخ، ساعت رسمی کانادا، یک ساعت به عقب کشیده شده است.

در واقع از یازدهم ماه مارچ 2018، به بعد شهروندان کانادا می توانند که یک ساعت بیشتر بخوابند و به لطف تغییر ساعت استراحت بیشتری داشته باشند. دانستن این مطلب برای کسانی که قصد مهاجرت به کانادا و یا اخذ ویزای کانادا را دارند، مهم و الزامی است.

گفته می شود که نخستین بار ایده تغییر ساعت در اواخر قرن نوزدهم مطرح ولی نخستین بار پس از جنگ جهانی اول، به اجرا گذاشته شد ولی بطور جدی از دهه 1970 میلادی و پس از وقوع بحران انرژی در کشورهای پیشرفته صنعتی، مورد استفاده قرار گرفت.