سفارت خانه ایران و ترکیه

سفارت خانه های ایران و ترکیه

در این بخش اطلاعات، آدرس و تلفن سفارت ترکیه در ایران و سفارت ایران درترکیه قرارگرفته است.